หนังสือค้นคว้าอ้างอิง--การเมืองการปกครอง

(ฉบับแก้ไข)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช...
รหัสสินค้า: 5996403110
ผู้เขียน: สำนักพิมพ์แม็ค
ราคาปก: 150
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รหัสสินค้า: 5996404100
ผู้เขียน: สำนักพิมพ์แม็ค
ราคาปก: 20
ปฎิญญาสิทธิเสรีภาพของประชาธิปไตย
รหัสสินค้า: 5996405110
ผู้เขียน: สำนักพิมพ์แม็ค
ราคาปก: 80
ประชาธิปไตยในวิถีชีวิตไทย
รหัสสินค้า: 5403104110
ผู้เขียน: คำนึง ชัยสุวรรณและคณะ
ราคาปก: 80
ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองไทย
รหัสสินค้า: 5996401100
ผู้เขียน: ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
ราคาปก: 200
เส้นทางสู่ผู้นำการเมือง
รหัสสินค้า: 5996406100
ผู้เขียน: ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์
ราคาปก: 150