หนังสือค้นคว้าอ้างอิง--วรรณคดี-วรรณกรรม

ขุนช้างขุนแผนตอนพลายแก้วบวชเณร
รหัสสินค้า: 5359004100
ผู้เขียน: มิ่งขวัญ ทองพรหมราช
ราคาปก: 55
บทร้องเล่นและเพลงพื้นบ้านภาคเหนือและบทวิเคราะห์
รหัสสินค้า: 5401105100
ผู้เขียน: มงคล เปลี่ยนบางช้าง
ราคาปก: 75
บทร้อยกรอง
รหัสสินค้า: 5401102100
ผู้เขียน: วรรณา แต้
ราคาปก: 100
พระอภัยมณี (ประถมศึกษา) ตอนพระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา
รหัสสินค้า: 5359003100
ผู้เขียน: สุรีย์ ติ่งสมบูรณ์
ราคาปก: 55
เรื่องเล่าวรรณคดีไทย พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาคร
รหัสสินค้า: 5991101100
ผู้เขียน: สุรีย์ พงษ์อารักษ์
ราคาปก: 60
ลิลิตตะเลงพ่าย
รหัสสินค้า: 5409022100
ผู้เขียน: เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
ราคาปก: 70
เล่าเรื่องวรรณคดีไทย กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
รหัสสินค้า: 5401107100
ผู้เขียน: ศรีธันว์ อยู่สุขขี
ราคาปก: 55
เล่าเรื่องวรรณคดีไทย รามเกียรติ์ (ประถม)
รหัสสินค้า: 5351106100
ผู้เขียน: ศิริวรรณ ยิ้มละมัย
ราคาปก: 50
เล่าเรื่องวรรณคดีไทย รามเกียรติ์ (มัธยมศึกษา)
รหัสสินค้า: 5401112100
ผู้เขียน: เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
ราคาปก: 55
เล่าเรื่องวรรณคดีไทย สังข์ทอง
รหัสสินค้า: 5409023100
ผู้เขียน: เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
ราคาปก: 70
เล่าเรื่องวรรณคดีบทละครเรื่องไชยเชษฐ์
รหัสสินค้า: 5351101100
ผู้เขียน: ศิริวรรณ ยิ้มละมัย
ราคาปก: 75
อธิบายสุภาษิตสุนทรภู่ สุภาษิตสอนหญิง
รหัสสินค้า: 5351102110
ผู้เขียน: เนตรดาว ถนอมศรี
ราคาปก: 90