ประกาศนียบัตรวิชาชีพ--วิชาชีพพื้นฐาน

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ชุด
รหัสสินค้า: 3305507160
ผู้เขียน: วินัยชาญ สรรพโรจน์พัฒนา
ราคาปก: 150
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า: 3305804100
ผู้เขียน: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ราคาปก: 150
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305807100
ผู้เขียน: อนุสรณ์ สาธุเสน
ราคาปก: 150
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305810100
ผู้เขียน: วิโรจน์ รัตนวิจารณ์
ราคาปก: 150
พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305818100
ผู้เขียน: นพมาตร์ วาดเมือง
ราคาปก: 150
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า: 3305902100
ผู้เขียน: ณัฐญา อัมรินทร์
ราคาปก: 150
ธุรกิจทั่วไป
รหัสสินค้า: 3305102110
ผู้เขียน: จรูญ โกสีย์ไกรนิรมล
ราคาปก: 50
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305111100
ผู้เขียน: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ราคาปก: 99
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305112100
ผู้เขียน: อนุสรณ์ สาธุเสน
ราคาปก: 55
งานฝึกฝีมือ
รหัสสินค้า: 3305113100
ผู้เขียน: ไพบูลย์ หาญมนต์ และคณะ
ราคาปก: 50
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305115100
ผู้เขียน: อาคม บุณยศิริวัฒน์
ราคาปก: 60
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305117100
ผู้เขียน: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ราคาปก: 50
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
รหัสสินค้า: 3305501110
ผู้เขียน: ปิยะนาถ หวังภักดี
ราคาปก: 60
การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305502100
ผู้เขียน: ผ.ศ.พัฒนา โชติบัณฑิต
ราคาปก: 50
การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305504100
ผู้เขียน: ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
ราคาปก: 55
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รหัสสินค้า: 3305505100
ผู้เขียน: จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
ราคาปก: 60
หนังสือ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า: 3305506110
ผู้เขียน: วรรณา ก่อสกุล
ราคาปก: 75
ธุรกิจทั่วไป ( new )
รหัสสินค้า: 3305509100
ผู้เขียน: สมคิด มิมมา
ราคาปก: 70
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
รหัสสินค้า: 3305510100
ผู้เขียน: ปิยะนาถ หวังภักดี
ราคาปก: 25
แบบทดสอบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รหัสสินค้า: 3305512100
ผู้เขียน: จีรวัฒน์ ปล้องใหม่
ราคาปก: 25
แบบทดสอบวัสดุช่างอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า: 3305513100
ผู้เขียน: เนรัญชรา กำไลทอง และคณะ
ราคาปก: 30
แบบทดสอบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305514100
ผู้เขียน: อนุสรณ์ สาธุเสน
ราคาปก: 35
แบบทดสอบงานฝีมือ
รหัสสินค้า: 3305515100
ผู้เขียน: ไพบูลย์ หาญมนต์ และคณะ
ราคาปก: 25
แบบทดสอบงานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305516100
ผู้เขียน: อาคม บุณยศิริวัฒน์
ราคาปก: 20
แบบทดสอบงานเครื่องยนต์เบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305517100
ผู้เขียน: มานัส ครรภาฉาย
ราคาปก: 30
แบบทดสอบงานเครื่องมือกลเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305518100
ผู้เขียน: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ราคาปก: 20
แบบทดสอบธุรกิจทั่วไป
รหัสสินค้า: 3305519100
ผู้เขียน: สมคิด มิมมา
ราคาปก: 30
ภาษาไทยธุรกิจ
รหัสสินค้า: 3305703100
ผู้เขียน: สิริมา เจริญศรี
ราคาปก: 125
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า: 3305711100
ผู้เขียน: ณัฐญา อัมรินทร์
ราคาปก: 150
อาเซียนศึกษา
รหัสสินค้า: 3305718100
ผู้เขียน: พิชาติ แก้วพวง
ราคาปก: 150
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
รหัสสินค้า: 3305802100
ผู้เขียน: ปิยะนาถ หวังภักดี
ราคาปก: 150
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305803100
ผู้เขียน: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ราคาปก: 180
งานฝึกฝีมือ 1
รหัสสินค้า: 3305805100
ผู้เขียน: -
ราคาปก: 150
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305806100
ผู้เขียน: ภาณุวัฒน์ หนูกิจ
ราคาปก: 150
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305809100
ผู้เขียน: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ราคาปก: 125
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305812100
ผู้เขียน: สมถวิล จิตติมงคล
ราคาปก: 150
การบัญชีเบื้องต้น 2
รหัสสินค้า: 3305814100
ผู้เขียน: พัชรา แสนภักดี
ราคาปก: 125
การขายเบื้องต้น 1
รหัสสินค้า: 3305815100
ผู้เขียน: สุดาดวง เรืองรุจิระ และ ช่อ ณัฐปภัชญา
ราคาปก: 125
การขายเบื้องต้น 2
รหัสสินค้า: 3305816100
ผู้เขียน: สุดาดวง เรืองรุจิระ และ ช่อ ณัฐปภัชญา
ราคาปก: 150
ศิลปวัฒนธรรมไทย
รหัสสินค้า: 3305820100
ผู้เขียน: กันยารัตน์ เหล่าตระกูล
ราคาปก: 125
อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย
รหัสสินค้า: 3305903100
ผู้เขียน: ศุภวิทย์ โกพล ฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย
ราคาปก: 150
การจัดแสดงสินค้า
รหัสสินค้า: 3306315100
ผู้เขียน: ศุภางค์ศรี อ่ำสุดใจ
ราคาปก: 125
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3306319100
ผู้เขียน: พรชัย ทองอินทร์
ราคาปก: 150