ประกาศนียบัตรวิชาชีพ--วิชาชีพพื้นฐาน

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า: 3305804100
ผู้เขียน: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ราคาปก: 150
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305807100
ผู้เขียน: อนุสรณ์ สาธุเสน
ราคาปก: 150
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305810100
ผู้เขียน: วิโรจน์ รัตนวิจารณ์
ราคาปก: 150
พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305818100
ผู้เขียน: นพมาตร์ วาดเมือง
ราคาปก: 150
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า: 3305902100
ผู้เขียน: ณัฐญา อัมรินทร์
ราคาปก: 150
ภาษาไทยธุรกิจ
รหัสสินค้า: 3305703100
ผู้เขียน: สิริมา เจริญศรี
ราคาปก: 125
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า: 3305711100
ผู้เขียน: ณัฐญา อัมรินทร์
ราคาปก: 150
อาเซียนศึกษา
รหัสสินค้า: 3305718100
ผู้เขียน: พิชาติ แก้วพวง
ราคาปก: 150
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
รหัสสินค้า: 3305802100
ผู้เขียน: ปิยะนาถ หวังภักดี
ราคาปก: 150
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305803100
ผู้เขียน: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ราคาปก: 180
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น.
รหัสสินค้า: 3305803110
ผู้เขียน: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ราคาปก: 180
งานฝึกฝีมือ 1
รหัสสินค้า: 3305805100
ผู้เขียน: -
ราคาปก: 150
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305806100
ผู้เขียน: ภาณุวัฒน์ หนูกิจ
ราคาปก: 150
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305809100
ผู้เขียน: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ราคาปก: 125
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305812100
ผู้เขียน: สมถวิล จิตติมงคล
ราคาปก: 150
การบัญชีเบื้องต้น 2
รหัสสินค้า: 3305814100
ผู้เขียน: พัชรา แสนภักดี
ราคาปก: 125
การขายเบื้องต้น 2
รหัสสินค้า: 3305816100
ผู้เขียน: สุดาดวง เรืองรุจิระ และ ช่อ ณัฐปภัชญา
ราคาปก: 150
ศิลปวัฒนธรรมไทย
รหัสสินค้า: 3305820100
ผู้เขียน: กันยารัตน์ เหล่าตระกูล
ราคาปก: 125
อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย
รหัสสินค้า: 3305903100
ผู้เขียน: ศุภวิทย์ โกพล ฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย
ราคาปก: 150
การจัดแสดงสินค้า
รหัสสินค้า: 3306315100
ผู้เขียน: ศุภางค์ศรี อ่ำสุดใจ
ราคาปก: 125
กลศาสตร์ของไหล
รหัสสินค้า: 3805842100
ผู้เขียน: เรืองฤทธิ์ ลำมะยศ
ราคาปก: 125