ประกาศนียบัตรวิชาชีพ--สาขาวิชา

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ V-NET
รหัสสินค้า: 3305601110
ผู้เขียน: คณะอาจารย์แม็ค
ราคาปก: 290
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
รหัสสินค้า: 3305720100
ผู้เขียน: ธิษณา บำรุงเมือง
ราคาปก: 150
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2
รหัสสินค้า: 3305730110
ผู้เขียน: ณัฐยา สลับสม
ราคาปก: 150
ธุรกิจโรงแรม
รหัสสินค้า: 3305825100
ผู้เขียน: จารุวรรณ กะวิเศษ
ราคาปก: 125
การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย
รหัสสินค้า: 3306202100
ผู้เขียน: สุขใจ ตอนปัญญา
ราคาปก: 115
การบัญชีสินค้า
รหัสสินค้า: 3306205100
ผู้เขียน: สุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์
ราคาปก: 100
การประกันภัย.
รหัสสินค้า: 3306209100
ผู้เขียน: สมคิด มิมมา
ราคาปก: 125
โปรแกรมตารางคำนวณ
รหัสสินค้า: 3306214100
ผู้เขียน: ชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา
ราคาปก: 150
โปรแกรมกราฟิก
รหัสสินค้า: 3306216100
ผู้เขียน: เผด็จ อ่ำนาเพียง
ราคาปก: 150
การโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
รหัสสินค้า: 3306218100
ผู้เขียน: สมควร สากำ
ราคาปก: 150
โปรแกรมประมวลผลคำ
รหัสสินค้า: 3306219100
ผู้เขียน: ชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา
ราคาปก: 150
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
รหัสสินค้า: 3306220100
ผู้เขียน: สมควร สากำ
ราคาปก: 125
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
รหัสสินค้า: 3306224100
ผู้เขียน: ศิริวรรณ คำภักดี
ราคาปก: 150
ไมโครคอนโทรลเลอร์
รหัสสินค้า: 3306227100
ผู้เขียน: สาโรช กล่ำมอญ
ราคาปก: 150
งานบริการคอมพิวเตอร์
รหัสสินค้า: 3306229100
ผู้เขียน: ศิริวรรณ คำภักดี
ราคาปก: 150
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
รหัสสินค้า: 3306230100
ผู้เขียน: ศิริวรรณ คำภักดี
ราคาปก: 150
งานเครื่องยนต์ดีเซล
รหัสสินค้า: 3306327100
ผู้เขียน: อภิชาติ สร้อยระย้า, มาโนช รังษีมณีรัตน์
ราคาปก: 150
งานส่งกำลังรถยนต์
รหัสสินค้า: 3306328100
ผู้เขียน: ประทีป แตงเจริญ
ราคาปก: 125
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
รหัสสินค้า: 3306331110
ผู้เขียน: กฤษณะ สุภารมย์
ราคาปก: 125
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
รหัสสินค้า: 3306336100
ผู้เขียน: -
ราคาปก: 150
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
รหัสสินค้า: 3306353100
ผู้เขียน: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ราคาปก: 125
เครื่องทำความเย็น
รหัสสินค้า: 3306354100
ผู้เขียน: ธวัชชัย วัติเรก
ราคาปก: 125
การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
รหัสสินค้า: 3306355100
ผู้เขียน: เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ
ราคาปก: 125
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง.
รหัสสินค้า: 3306356110
ผู้เขียน: ไวพจน์ ศรีธัญ
ราคาปก: 150
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
รหัสสินค้า: 3306357100
ผู้เขียน: ไวพจน์ ศรีธัญ
ราคาปก: 150
วงจรพัลส์และสวิงชิง
รหัสสินค้า: 3306358100
ผู้เขียน: ศิริวรรณ คำภักดี
ราคาปก: 150
กรรมวิธีการผลิต
รหัสสินค้า: 3306365100
ผู้เขียน: รังสรรค์ นาทอง
ราคาปก: 125
ชีวิตกับสังคมไทย
รหัสสินค้า: 3805709100
ผู้เขียน: พิชาติ แก้วพวง
ราคาปก: 125
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
รหัสสินค้า: 3805711100
ผู้เขียน: ดรุณีย์ วราวิทย์
ราคาปก: 125