ประกาศนียบัตรวิชาชีพ--สาขาวิชา

บัญชีเบื้องต้น 2
รหัสสินค้า: 3305106100
ผู้เขียน: ผศ.เจิมสิริ ศิริวงศ์พากร
ราคาปก: 55
การใช้โปรแกรมประมวลคำ
รหัสสินค้า: 3305107110
ผู้เขียน: ดร.อาทิมา แป้นธัญญานนท์
ราคาปก: 50
การขาย 1.
รหัสสินค้า: 3305108100
ผู้เขียน: สุดาดวง เรืองรุจิระ
ราคาปก: 55
เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
รหัสสินค้า: 3305118110
ผู้เขียน: ลัดดาวัลย์ แซ่จึง
ราคาปก: 45
เอกสารธุรกิจ
รหัสสินค้า: 3305119100
ผู้เขียน: จรูญ โกสีย์ไกรนิรมล
ราคาปก: 75
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป
รหัสสินค้า: 3305120100
ผู้เขียน: สมพงษ์ พุทธเจริญ และคณะ
ราคาปก: 65
มารยาทและการสมาคม
รหัสสินค้า: 3305121100
ผู้เขียน: ผศ.สุมาณิการ์ จันทร์บรรเจิด
ราคาปก: 50
พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2
รหัสสินค้า: 3305122100
ผู้เขียน: สมพงษ์ พุทธเจริญ และคณะ
ราคาปก: 70
พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์1-2
รหัสสินค้า: 3305123100
ผู้เขียน: สมพงษ์ พุทธเจริญ และคณะ
ราคาปก: 70
กฏหมายแรงงานและการประกันสังคม
รหัสสินค้า: 3305124100
ผู้เขียน: สมพงษ์ พุทธเจริญ และคณะ
ราคาปก: 60
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
รหัสสินค้า: 3305207100
ผู้เขียน: อำนาจ สุขแสงรัตน์
ราคาปก: 70
บัญชีเบื้องต้น 2
รหัสสินค้า: 3305209100
ผู้เขียน: เพชรเงิน บ้านแสน
ราคาปก: 75
การขาย 1
รหัสสินค้า: 3305210100
ผู้เขียน: ประทุมวรรณ คันยุไร
ราคาปก: 70
พิมพ์ดีดไทย 1
รหัสสินค้า: 3305211100
ผู้เขียน: นพมาตร์ วาดเมือง
ราคาปก: 60
พิมพ์ดีดอังกฤษ 1
รหัสสินค้า: 3305213100
ผู้เขียน: นพมาตร์ วาดเมือง
ราคาปก: 60
พิมพ์ดีดอังกฤษ 2
รหัสสินค้า: 3305214100
ผู้เขียน: นพมาตร์ วาดเมือง
ราคาปก: 60
เอกสารธุรกิจ.
รหัสสินค้า: 3305216100
ผู้เขียน: สมคิด มิมมา
ราคาปก: 70
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม.
รหัสสินค้า: 3305217100
ผู้เขียน: บุษบา คชโคตร
ราคาปก: 60
งานเครื่องยนต์
รหัสสินค้า: 3305218100
ผู้เขียน: พิรุฬ วิริยะประกอบ
ราคาปก: 75
งานส่งกำลังรถยนต์
รหัสสินค้า: 3305219100
ผู้เขียน: พิรุฬ วิริยะประกอบ
ราคาปก: 80
งานเครื่องล่างรถยนต์
รหัสสินค้า: 3305220100
ผู้เขียน: มานัส ครรภาฉาย
ราคาปก: 70
งานไฟฟ้ารถยนต์
รหัสสินค้า: 3305221100
ผู้เขียน: นรินทร์ แก้วทอง
ราคาปก: 80
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
รหัสสินค้า: 3305222100
ผู้เขียน: มานัส ครรภาฉาย
ราคาปก: 75
งานเครื่องยนต์ดีเซล
รหัสสินค้า: 3305223100
ผู้เขียน: ศิริ สมใจเจริญ
ราคาปก: 70
งานนิวเมติกส์และไฮโดรลอกส์เบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305224100
ผู้เขียน: วิรรัตน์ สนิท
ราคาปก: 75
วงจรไฟฟ้า 2
รหัสสินค้า: 3305227100
ผู้เขียน: วิรรัตน์ สนิท
ราคาปก: 70
เครื่องวัดไฟฟ้า
รหัสสินค้า: 3305228100
ผู้เขียน: ทศพร โลหะสาร
ราคาปก: 70
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
รหัสสินค้า: 3305230100
ผู้เขียน: ธนภัทร ไพคำนาม
ราคาปก: 65
หม้อแปลงไฟฟ้า
รหัสสินค้า: 3305231100
ผู้เขียน: ธนภัทร ไพคำนาม
ราคาปก: 65
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
รหัสสินค้า: 3305232100
ผู้เขียน: วิรรัตน์ สนิท
ราคาปก: 65
การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
รหัสสินค้า: 3305233100
ผู้เขียน: ธนภัทร ไพคำนาม
ราคาปก: 70
แบบทดสอบการใช้โปรแกรมประมวลคำ
รหัสสินค้า: 3305234100
ผู้เขียน: อำนาจ สุขแสงรัตน์
ราคาปก: 20
แบบทดสอบเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
รหัสสินค้า: 3305235100
ผู้เขียน: ลัดดาวัลย์ แซ่จึง
ราคาปก: 30
แบบทดสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
รหัสสินค้า: 3305236100
ผู้เขียน: -
ราคาปก: 30
แบบทดสอบกฎหมายพาณิชย์
รหัสสินค้า: 3305237100
ผู้เขียน: วิฑูรย์ พรรณนิตานนท์
ราคาปก: 25
แบบทดสอบเอกสารธุรกิจ
รหัสสินค้า: 3305238100
ผู้เขียน: สมคิด มิมมา
ราคาปก: 30
แบบทดสอบมารยาทและการสมาคม
รหัสสินค้า: 3305239100
ผู้เขียน: ผศ.สุมาณิการ์ จันทร์บรรเจิด
ราคาปก: 20
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
รหัสสินค้า: 3305240100
ผู้เขียน: สมพงษ์ พุทธเจริญ และคณะ
ราคาปก: 20
แบบทดสอบกฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
รหัสสินค้า: 3305241100
ผู้เขียน: บุษบา คชโคตร
ราคาปก: 20
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1
รหัสสินค้า: 3305243100
ผู้เขียน: กฤษณะ สุภารมย์
ราคาปก: 75
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
รหัสสินค้า: 3305244100
ผู้เขียน: อิทธิพล วรรณวงศ์
ราคาปก: 65
การโปรแกรมและการควบคุมไฟฟ้า
รหัสสินค้า: 3305245100
ผู้เขียน: วิรัตน์ สนิท
ราคาปก: 65
งานเขียนแบบช่างยนต์
รหัสสินค้า: 3305246100
ผู้เขียน: วิชา เศรษฐา
ราคาปก: 80
หนังสือคู่มือเตรียมสอบ V-NET
รหัสสินค้า: 3305601110
ผู้เขียน: คณะอาจารย์แม็ค
ราคาปก: 290
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ
รหัสสินค้า: 3305720100
ผู้เขียน: ธิษณา บำรุงเมือง
ราคาปก: 150
คณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2
รหัสสินค้า: 3305730110
ผู้เขียน: ณัฐยา สลับสม
ราคาปก: 150
ธุรกิจโรงแรม
รหัสสินค้า: 3305825100
ผู้เขียน: จารุวรรณ กะวิเศษ
ราคาปก: 125
การบัญชีสินค้า
รหัสสินค้า: 3306205100
ผู้เขียน: สุธยา หงส์ศุภางค์พันธ์
ราคาปก: 100
การประกันภัย.
รหัสสินค้า: 3306209100
ผู้เขียน: สมคิด มิมมา
ราคาปก: 125
โปรแกรมตารางคำนวณ
รหัสสินค้า: 3306214100
ผู้เขียน: ชัยฤทธิ์ ตอนปัญญา
ราคาปก: 150
โปรแกรมกราฟิก
รหัสสินค้า: 3306216100
ผู้เขียน: เผด็จ อ่ำนาเพียง
ราคาปก: 150
การโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด
รหัสสินค้า: 3306218100
ผู้เขียน: สมควร สากำ
ราคาปก: 150
โปรแกรมประมวลผลคำ
รหัสสินค้า: 3306219100
ผู้เขียน: -
ราคาปก: 150
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
รหัสสินค้า: 3306220100
ผู้เขียน: สมควร สากำ
ราคาปก: 125
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
รหัสสินค้า: 3306224100
ผู้เขียน: ศิริวรรณ คำภักดี
ราคาปก: 150
ไมโครคอนโทรลเลอร์
รหัสสินค้า: 3306227100
ผู้เขียน: -
ราคาปก: 150
งานบริการคอมพิวเตอร์
รหัสสินค้า: 3306229100
ผู้เขียน: ศิริวรรณ คำภักดี
ราคาปก: 150
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
รหัสสินค้า: 3306230100
ผู้เขียน: ศิริวรรณ คำภักดี
ราคาปก: 150
งานเครื่องยนต์ดีเซล
รหัสสินค้า: 3306327100
ผู้เขียน: อภิชาติ สร้อยระย้า, มาโนช รังษีมณีรัตน์
ราคาปก: 150
งานส่งกำลังรถยนต์
รหัสสินค้า: 3306328100
ผู้เขียน: ประทีป แตงเจริญ
ราคาปก: 125
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
รหัสสินค้า: 3306331110
ผู้เขียน: กฤษณะ สุภารมย์
ราคาปก: 125
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
รหัสสินค้า: 3306336100
ผู้เขียน: -
ราคาปก: 150
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
รหัสสินค้า: 3306353100
ผู้เขียน: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ราคาปก: 125
เครื่องทำความเย็น
รหัสสินค้า: 3306354100
ผู้เขียน: ธวัชชัย วัติเรก
ราคาปก: 125
การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า
รหัสสินค้า: 3306355100
ผู้เขียน: เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ
ราคาปก: 125
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง.
รหัสสินค้า: 3306356110
ผู้เขียน: ไวพจน์ ศรีธัญ
ราคาปก: 150
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
รหัสสินค้า: 3306357100
ผู้เขียน: ไวพจน์ ศรีธัญ
ราคาปก: 150
วงจรพัลส์และสวิงชิง
รหัสสินค้า: 3306358100
ผู้เขียน: ศิริวรรณ คำภักดี
ราคาปก: 150
กรรมวิธีการผลิต
รหัสสินค้า: 3306365100
ผู้เขียน: รังสรรค์ นาทอง
ราคาปก: 125
ชีวิตกับสังคมไทย
รหัสสินค้า: 3805709100
ผู้เขียน: พิชาติ แก้วพวง
ราคาปก: 125
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
รหัสสินค้า: 3805711100
ผู้เขียน: ดรุณีย์ วราวิทย์
ราคาปก: 125