ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง--วิชาชีพพื้นฐาน

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
รหัสสินค้า: 3305822100
ผู้เขียน: วชิราภรณ์ โลหะชาละ
ราคาปก: 80
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร
รหัสสินค้า: 3805704100
ผู้เขียน: ธงชัย พานิชสิติ
ราคาปก: 125
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต
รหัสสินค้า: 3805705100
ผู้เขียน: ธงชัย พานิชสิติ
ราคาปก: 110
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
รหัสสินค้า: 3805708100
ผู้เขียน: ณัฐยา สลับสม
ราคาปก: 110
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ
รหัสสินค้า: 3805801100
ผู้เขียน: พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต
ราคาปก: 100
หลักเศรษฐศาสตร์.
รหัสสินค้า: 3805803100
ผู้เขียน: สมถวิล จิตติมงคล
ราคาปก: 125
หลักการจัดการ.
รหัสสินค้า: 3805804100
ผู้เขียน: ชญาภา ทิมจำลองเจริญ
ราคาปก: 125
การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า: 3805809100
ผู้เขียน: ศิริวรรณ คำภักดี
ราคาปก: 110
การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
รหัสสินค้า: 3805823100
ผู้เขียน: ผศ.ดร.รุจิพร เจริญศรี
ราคาปก: 110
ดิจิตอลประยุกต์
รหัสสินค้า: 3805846100
ผู้เขียน: สาโรช กล่ำมอญ
ราคาปก: 120