วิชาชีพพื้นฐาน

งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

รหัสหนังสือ : 3305116100

จำนวน : 288 หน้า

ผู้แต่ง :มนัส ครรภาฉาย

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมCD แผนการจัดการเรียนรู้ (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทั่วไปในงานช่างยนต์
1.ประแจชนิดต่างๆ และการใช้งาน
2.คีมชนิดต่าง ๆ และการใช้งาน
3.ค้อนชนิดต่างๆ และการใช้งาน
4.ไขควงชนิดต่างๆ และการใช้งาน
5.เครื่องมือพิเศษชนิดต่างๆ และการใช้งาน
6.เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ และการใช้งาน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อุปกรณ์จับยึดในงานช่างยนต์
1.ความหมายและความสำคัญของอุปกรณ์จับยึด
2.คุณลักษณะที่ดีของอุปกรณ์จับยึด
3.ชนิดและประเภทของอุปกรณ์จับยึด
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องยนต์และชนิดของเครื่องยนต์
1.การแบ่งชนิดของเครื่องยนต์ตามลักษณะการเผาไหม้
2.การแบ่งชนิดของเครื่องยนต์ตามจำนวนสูบ
3.การแบ่งชนิดของเครื่องยนต์ตามจังหวะการทำงาน
4.การแบ่งชนิดของเครื่องยนต์ตามลักษณะการจัดลิ้น
5.การแบ่งชนิดของเครื่องยนต์ตามลักษณะการระบายความร้อน
6.การแบ่งชนิดของเครื่องยนต์ตามลักษณะการใช้เชื้อเพลิง
7.การแบ่งชนิดของเครื่องยนต์ตามลักษณะการจัดวางกระบอกสูบ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการทำงานของเครื่องยนต์แกโซลีน
1.หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ
2.ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ระบบส่งเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
3.ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ระบบประจุอากาศ
4.ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ระบบจุดระเบิด
5.งานบริการถอดประกอบและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องยนต์
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล
1.หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ
2.หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
3.ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล
4.ปั๊มส่งเชื้อเพลิง
5.หัวฉีดเชื้อเพลิง
6.งานบริการถอดประกอบและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องยนต์ดีเซล
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์แกโซลีน
1.หน้าที่ของระบบจุดระเบิด
2.ระบบจุดระเบิดแบบไม่ใช้แบตเตอรี่
3.ระบบจุดระเบิดแบบใช้แบตเตอรี่
4.งานบริการถอดประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์แกโซลีน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ห้องเผาไหม้และชนิดของห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล
1.หน้าที่ของห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล
2.ชนิดของห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล
3.หัวเผาและวงจรควบคุม
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์แกโซลีน
1.บทบาทและความสำคัญของระบบหล่อลื่น
2.หน้าที่ของระบบหล่อลื่น
3.ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบหล่อลื่น
4.ชนิดของการหล่อลื่นเครื่องยนต์
5.ประเภทของการหล่อลื่น
6.งานบริการระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์แกโซลีน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล
1.การหล่อลื่นของเครื่องยนต์ดีเซล
2.น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง
3.การระบายความร้อนของน้ำมันเครื่อง
4.งานถอดประกอบแผงระบายความร้อนน้ำมันเครื่อง
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การระบายความร้อนของเครื่องยนต์
1.หน้าที่ของระบบระบายความร้อน
2.ชนิดของระบบระบายความร้อน
3.อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
4.งานบริการถอดประกอบปั๊มน้ำมันเครื่องยนต์
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 ระบบประจุไอดีเครื่องยนต์แกโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล
1.ลิ้นและการติดตั้งลิ้นในระบบประจุไอดีของเครื่องยนต์
2.ระบบประจุไอดีของเครื่องยนต์แกโซลีน
3.ระบบประจุไอดีของเครื่องยนต์ดีเซล
4.เทอร์โบชาร์จเยอร์ซุปเปอร์ชาร์จเยอร์
5.งานทดสอบและติดตั้งระยะห่างในเครื่องยนต์
6.งานบริการไส้กรองอากาศ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ระบบจ่ายเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แกโซลีน
1.วัตถุประสงค์และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบเชื้อเพลิง
2.คาร์บูเรเตอร์
3.การควบคุมระบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.งานบริการถอดประกอบและตรวจสอบอุปกรณ์ระบบจ่ายเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แกโซลีน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 ระบบจ่ายเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล
1.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล
2.ถังน้ำมันและหม้อกรองเชื้อเพลิง
3.ชนิดของปั๊มส่งเชื้อเพลิงดีเซล
4.ระบบเชื้อเพลิงแบบ Common Rail
5.งานบริการและงานเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบจ่ายเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

บรรณานุกรม