หนังสือเรียนเสริมฯ เคมีอินทรีย์ ม.4-ม.6

หนังสือเรียนเสริมฯ เคมีอินทรีย์ ม.4-ม.6

หนังสือเรียนเสริมฯ เคมีอินทรีย์ ม.4-ม.6

รหัสหนังสือ : 2512509100

จำนวน : 178 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ และคณะ

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมเฉลย (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

เคมีอินทรีย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์
- เคมีอินทรีย์
- ความสำคัญของสารเคมีอินทรีย์
- แหล่งสารอินทรีย์อินทรีในธรรมชาติ
- สมบัติของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์
- สมบัติของธาตุคาร์บอนกับการเกิดสารประกอบอินทรีย์
- ไอโซเมอริซึม
- หมู่ฟังก์ชัน
- หมู่แอลคิล
- ประเภทของสารประกอบอินทรีย์
แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
- การจำแนกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
- สมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อะลิฟาติกและอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
- อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน
- แอลเคน
- ไซโคลแอลเคน
- แอลคีน
- ไซโคลแอลคีน
- แอลไคน์
- อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
- เบนซีนและอนุพันธ์ของเบนซีน
แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันและมี C, H และ O เป็นองค์ประกอบ
- สมบัติของสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเท่ากัน
- แอลกอฮอล์
- ฟีนอล
- อีเทอร์
- กรดอินทรีย์หรือกรดคาร์บอกซิลิก
- เอสเทอร์
- แอลดีไฮด์
- คีโตน
แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันและมี C, H O และ N เป็นองค์ประกอบ
- เอมีน
- เอมีนในชีวิตประจำวัน
- เอไมด์
- เอไมด์ในชีวิตประจำวัน
แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

แบบทดสอบเรื่อง เคมีอินทรีย์

บรรณานุกรม