หนังสือเรียนเสริมฯ พันธะเคมี ม.4-6

หนังสือเรียนเสริมฯ พันธะเคมี ม.4-6

หนังสือเรียนเสริมฯ พันธะเคมี ม.4-6

รหัสหนังสือ : 2512502100

จำนวน : 136 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ และคณะ

ราคาปก : 45 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 41 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมเฉลย (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

พันธะเคมี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพันธะเคมี
- อะตอมที่เสถียรและอะตอมที่ไม่เสถียร
- ข้อมูลที่แสดงว่ามีพันธะเคมี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พันธะไอออนิก
- การสร้างพันธะไอออนิก
- พลังงานกับการเกิดพันธะไอออนิก
- โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก
- สูตรของสารประกอบไอออนิก
- การเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
- สมบัติของสารประกอบไอออนิก
- ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก
- สมการไอออนิก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเกิดพันธะโคเวเลนต์
- การสร้างพันธะโคเวเลนต์
- การเกิดโมเลกุลโคเวเลต์
- โมเลกุลโคเวเลนต์ที่การรวมตัวไม่เป็นไปตามกฎออกเตต
- การเขียนสูตรของสารประกอบโคเวเลนต์
- การเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ประเภทธาตุคู่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลังงานพันธะและความยาวพันธะ
- ความยาวพันธะ
- พลังงานพันธะ
- พลังงานของปฏิกิริยา
- พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์กับการเกิดเรโซแนนซ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รูปร่างและขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์
- รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
- การเกิดมุมระหว่างพันธะ
- สภาพขั้วของพันธะโคเวเลนต์
- สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์
- แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์
- พลังงานกับการละลายของสารโคเวนเลนต์
- พันธะโคเวเลนต์กับโครงผลึกร่างตาข่าย
- สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พันธะโลหะ
- การเกิดพันธะโลหะ
- สมบัติของโลหะ

แบบทดสอบเรื่อง พันธะเคมี

บรรณานุกรม