หนังสือเรียนเสริมฯ สมบัติธาตุตามตารางธาตุ ม.4-ม.6

หนังสือเรียนเสริมฯ สมบัติธาตุตามตารางธาตุ ม.4-ม.6

หนังสือเรียนเสริมฯ สมบัติธาตุตามตารางธาตุ ม.4-ม.6

รหัสหนังสือ : 2512503100

จำนวน : 202 หน้า

ผู้แต่ง :ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ และคณะ

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมเฉลย (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุในปัจจุบัน
- โครงสร้างอะตอม
- อนุภาคมูลฐานของอะตอม
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
- ตารางธาตุในปัจจุบัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมบัติทั่วไปของธาตุในตารางธาตุ
- สมบัติความเป็นโลหะและอโลหะ
- ขนาดอะตอมและขนาดไอออน
- พลังงานไอออไนเซชัน
- ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี
- อิเล็กตรอนแอฟฟินิตี
- ค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์มาตรฐาน
- จุดเดือดและจุดหลอมเหลว
- ความหนาแน่น
- เลขออกซิเดชัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมบัติของธาตุตามหมู่ธาตุ
- สมบัติของธาตุหมู่ IA
- สมบัติของธาตุหมู่ IIA
- สมบัติของธาตุหมู่ IIIA
- สมบัติของธาตุหมู่ VIA
- สมบัติของธาตุหมู่ VIIA
- ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ
- สมบัติของธาตุหมู่ VIIIA

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมบัติของธาตุและสารประกอบตามคาบ
- สมบัติของธาตุในคาบที่ ๒ และคาบที่ ๓
- สมบัติบางประการของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
- การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ธาตุแทรนซิชัน
- การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุแทรนซิชัน
- สมบัติของธาตุแทรนซิชัน
- สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน
- สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ธาตุกัมมันตรังสี
- สมบัติของธาตุกัมมันตรังสี
- ปฏิกิริยาของธาตุกัมมันตรังสี
- การตรวจสอบธาตุกัมมันตรังสี
- ครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสี
- ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสี

แบบทดสอบเรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ

บรรณานุกรม