มัธยมศึกษาปีที่ 6

เตรียมสอบ O-NET วิทยาศาสตร์

เตรียมสอบ O-NET วิทยาศาสตร์

เตรียมสอบ O-NET วิทยาศาสตร์

รหัสหนังสือ : 1990007100

จำนวน : 376 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ และคณะ

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 113 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร

:: สารบัญ

เตรียมสอบ O-NET วิทยาศาสตร์

บทที่ 1 พลังงานและการเคลื่อนที่
การเคลื่อนที่
สนามของแรง
คลื่น
อะตอม นิวเคลียส และกัมมันตภาพรังสี
แบบทดสอบ

บทที่ 2 สารและสมบัติของสาร
โครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ
แบบทดสอบ
ธาตุและสารประกอบ
แบบทดสอบ
ปฏิกิริยาเคมี
แบบทดสอบ
ปิโตรเลียม
แบบทดสอบ
สารชีวโมเลกุล
แบบทดสอบ
พอลิเมอร์
แบบทดสอบ

บทที่ 3 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศ
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบทดสอบ

บบที่ 4 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
โลกและความเปลี่ยนแปลง
ธรณีภาค
ธรณีประวัติ
เอกภาพ
ดาวกฤกษ์
เทคโนโลยีอวกาศ
แบบทดสอบ
เฉลย