มัธยมศึกษาปีที่ 6

เตรียมสอบ O-NET สังคมศึกษา

เตรียมสอบ O-NET สังคมศึกษา

เตรียมสอบ O-NET สังคมศึกษา

รหัสหนังสือ : 1990009100

จำนวน : 280 หน้า

ผู้แต่ง :เสรณีย์ แก้วสกุล

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร

:: สารบัญ

เตรียมสอบ O-NET สังคมศึกษา

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม
เรื่องที่ 1 ศาสนาและหลักธรรม
เรื่องที่ 2 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ
เรื่องที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เรื่องที่ 4 พระไตรปิฎกและการบริหารจิต
เรื่องที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธ มารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี และวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
เรื่องที่ 1 มนุษย์กับสังคม
เรื่องที่ 2 วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาไทย
เรื่องที่ 3 กฎหมายที่ควรรู้
เรื่องที่ 4 พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
เรื่องที่ 5 ระบบการเมืองการปกครอง

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
เรื่องที่ 1 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ 2 ระบบเศรษฐกิจ
เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากร
เรื่องที่ 4 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เรื่องที่ 5 การเงิน การธนาคาร และการคลัง
เรื่องที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 1 ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่องที่ 2 พัฒนาการของชนชาติไทย
เรื่องที่ 3 พัฒนาการของชนชาติตะวันตก
เรื่องที่ 4 พัฒนาการของชนชาติตะวันออก
เรื่องที่ 5 ความขัดแย้ง การประสานประโยชน์ และเหตุการณ์สำคัญ

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
เรื่องที่ 1 แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เรื่องที่ 2 สารสนเทศทางภูมิศาสตร์และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
เรื่องที่ 3 สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
เรื่องที่ 4 ภาคภูมิศาสตร์ของไทย
เรื่องที่ 5 วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ 6 แนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์