ประถมศึกษา 5

เตรียมสอบ ป.5

เตรียมสอบ ป.5

เตรียมสอบ ป.5

รหัสหนังสือ : 1910005100

จำนวน : 372 หน้า

ผู้แต่ง :คณาจารย์แม็ค

ราคาปก : 155 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 140 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร ขายพร้อมเฉลยกระดาษปอนด์แยกเล่ม (ขนาด 14 x 21)

:: สารบัญ

เตรียมสอบ ป.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาพาที
บทที่ 1 ฉันคือใคร
บทที่ 2 ฟ้าใสใจกระจก
บทที่ 3 ฝนตกซกซกไหล
บทที่ 4 ดอกไม้สีขาว
บทที่ 5 เรื่องราวบนเส้นทาง
บทที่ 6 ระหว่างเธอกับฉัน
บทที่ 7 สีสันและอุปสรรค
บทที่ 8 สะพานรักที่ถักทอ
บทที่ 9 ผู้สานต่อเจตนา
บทที่ 10 ปริศนาโพธิ์สามต้น
บทที่ 11 หยาดฝนชโลมใจ
บทที่ 12 วัยใส วัยสร้าง
วรรณคดีลำนำ
บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา
บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า
บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ
บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด
บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน
บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
บทที่ 1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย
บทที่ 2 พลเมืองดี
บทที่ 3 สถานภาพและบทบาท
บทที่ 4 สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
บทที่ 5 บรรทัดฐานและวัฒนธรรมในสังคมไทย
เศรษฐศาสตร์
บทที่ 1 การผลิตและการบริโภค
บทที่ 2 หน่วยเศรษฐกิจ
บทที่ 3 ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบริโภค
บทที่ 4 การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการ
บทที่ 5 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ
บทที่ 6 เงิน
บทที่ 7 สถาบันการเงิน
บทที่ 8 ระบบสินเชื่อ
บทที่ 9 ภาษีที่ควรรู้จัก
บทที่ 10 สหกรณ์
ประวัติศาสตร์บทที่ 1 ความสำคัญของช่วงเวลากับประวัติศาสตร์
บทที่ 2 การศึกษาเรื่องราวในจังหวัดและภูมิภาค
บทที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บทที่ 4 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
ภูมิศาสตร์
บทที่ 1 ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับการดำรงชีวิตของผู้คนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
บทที่ 3 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
Unit 1
Nouns
1. Countable Nouns
2. Uncountable Nouns
Unit 2
Pronouns
1. Personal Pronouns
2. Possessive Pronouns
3. Indefinite Pronouns
Quantifiers
Some/Any
Unit 3
Articles
Pre-Modifiers
Unit 4
Auxiliary Verbs
Future Simple Tense
Unit 5
Imperative
Comparison of Adjectives
Unit 6
Connectors
Preposition of Time
Unit 7
Adverbs
Comparison of Adverbs
Punctuations
Unit 8
Wh-questions

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
บทที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
1. ลักษณะทางพันธุกรรม
2. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของคนในครอบครัว
3. การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์
บทที่ 2 พืช
1. พืชดอก พืชไม่มีดอก พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู่
2. การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช
บทที่ 3 สัตว์
1. สัตว์มีกระดูกสันหลัง
2. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
3. การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์
4. พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
1. วัสดุในชีวิตประจำวัน
2. สมบัติของวัตถุ
3. สมบัติทั่วไปของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส
บทที่ 5 แรง
1. แรงลัพธ์และประโยชน์ของแรงลัพธ์
2. แรงลอยตัว
3. แรงเสียดทาน
บทที่ 6 ความดัน
1. มวลและความหนาแน่น
2. ความดันอากาศ
3. ความดันของของเหลว
บทที่ 7 เสียงกับการได้ยิน
1. แหล่งกำเนิดของเสียง
2. ความดังของเสียง
3. อันตรายที่เกิดจากเสียง
บทที่ 8 น้ำ ฟ้า และดวงดาว
1. เมฆ หมอก ฝน น้ำค้าง ลูกเห็บ
2. วัฏจักรของน้ำ
3. กลางวันและกลางคืน
4. การเกิดลมและประโยชน์จากลม
5. ทิศและปรากฏการณ์การขึ้น-ตกของดวงดาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
บทที่ 1 จำนวนนับ
บทที่ 2 การบวก การลบ การคูณ การหาร
บทที่ 3 มุม
บทที่ 4 เส้นขนาน
บทที่ 5 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
บทที่ 6 เศษส่วน
บทที่ 7 การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน
บทที่ 8 ทศนิยม
บทที่ 9 การบวก ลบ คูณทศนิยม
บทที่ 10 บทประยุกต์
บทที่ 11 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 12 รูปสามเหลี่ยม
บทที่ 13 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก