ประถมศึกษา 6

เตรียมสอบ ป.6

เตรียมสอบ ป.6

เตรียมสอบ ป.6

รหัสหนังสือ : 1910006100

จำนวน : 388 หน้า

ผู้แต่ง :คณาจารย์แม็ค

ราคาปก : 155 บาท

ส่วนลด : 15 บาท

ราคาพิเศษ : 140 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร ขายพร้อมเฉลยกระดาษปอนด์แยกเล่ม (ขนาด 14 x 21)

:: สารบัญ

เตรียมสอบ ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาพาที
บทที่ 1 ดูละครย้อนคิด
บทที่ 2 เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา
บทที่ 3 อ่านป้ายได้สาระ
บทที่ 4 เรื่องกล้วยๆ
บทที่ 5 เสวนาพาทีเพื่อนสี่ภาค
บทที่ 6 ภาษาทันสมัยในเทคโนโลยี
บทที่ 7 กลอนกานท์จากบ้านสวน
บทที่ 8 ความฝันของขวัญ
บทที่ 9 ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
บทที่ 10 ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
บทที่ 11 จากผาแต้ม...สู่อียิปต์
บทที่ 12 เสกสรรค์ภาษาโฆษณาจูงใจ
บทที่ 13 บันทึกของสายชล
บทที่ 14 จดหมายจากต่างแดน
บทที่ 15 นิทานแสนสนุก
บทที่ 16 สามสถาบันหลักนครา
วรรณคดีลำนำ
บทที่ 1 ชมรมคนรักวรรณคดี
บทที่ 2 นักสืบทองอิน
บทที่ 3 การเดินทางของพลายน้อย
บทที่ 4 อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
บทที่ 5 ศึกสายเลือด
บทที่ 6 สมุดมิตรภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
บทที่ 1 การเมืองการปกครอง
บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ควรรู้
บทที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองในประเทศ
บทที่ 4 การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย
บทที่ 5 บรรทัดฐานและวัฒนธรรม
เศรษฐศาสตร์
บทที่ 1 ปัจจัยที่กำหนดการผลิต
บทที่ 2 ปัจจัยที่กำหนดการบริโภค
บทที่ 3 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ
บทที่ 4 หน้าที่ของการเงินในระบบเศรษฐกิจ
บทที่ 5 บทบาทของสถาบันการเงิน
บทที่ 6 ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี
บทที่ 7 เศรษฐกิจพอเพียง
ประวัติศาสตร์
บทที่ 1 การนับทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
บทที่ 2 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ศึกษาความเป็นมาของชาติไทย
บทที่ 3 การศึกษาความเป็นมาของชาติไทยด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์
บทที่ 4 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของชาติไทย
บทที่ 5 พัฒนาการของชาติไทยในสมัยธนบุรี
บทที่ 6 พัฒนาการของชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ภูมิศาสตร์
บทที่ 1 แผนที่
บทที่ 2 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
Unit 1
Revision Grammar and Vocabulary
1. Present Simple Tense
2. Present Continuous Tense
Nouns
1. Countable Nouns
2. Uncountable Nouns
3. Compound Nouns
Unit 2
Pronouns
1. Personal Pronouns
2. Possessive Pronouns
3. Reflexive Pronouns
Unit 3
Verb to have & Present Perfect Tense
1.Verb to have
2. Present Perfect Tense
Unit 4
Adverbs
Unit 5
1. Phrasal Verbs
2. Auxiliary Verbs
Unit 6
1. The Past Simple Tense
2. Question Tags
Unit 7
1. Connectors
2. การใช้พจนานุกรม (Dictionary)
Unit 8
1. Question Words
2. Yes/No Questions

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
บทที่ 1 ร่างกายมนุษย์
1. ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
2. ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย
3. การเจริญเติบโตของร่างกาย
บทที่ 2 ชีวิตสัตว์
1. การเจริญเติบโตของสัตว์
2. อวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสัตว์
3. การทำงานของระบบต่างๆ ของสัตว์
4. การทำงานของระบบต่างๆ ที่น่าสนใจของสัตว์บางชนิด
บทที่ 3 การเจริญเติบโตของร่างกาย
1. การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์
2. ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
บทที่ 4 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม
2. ระบบนิเวศ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ
บทที่ 5 สารในชีวิตประจำวัน
1. สาร
2. การใช้สารในชีวิตประจำวัน
บทที่ 6 ไฟฟ้า
1. วงจรไฟฟ้า
2. เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
บทที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลก
1. กลางวันและกลางคืน
2. ข้างขึ้นและข้างแรม
3. สุริยุปราคาและจันทรุปราคา
4. ฤดูกาล
บทที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศ
1. วัตถุท้องฟ้า
2. ความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ
3. ดาวเทียม
4. ยานอวกาศและยานขนส่งอวกาศ
5. สถานีอวกาศ
6. จรวด

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
บทที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ
บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ
บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 4 มุมและส่วนของเส้นตรง
บทที่ 5 เส้นขนาน
บทที่ 6 ทิศและแผนผัง
บทที่ 7 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
บทที่ 8 ทศนิยม
บทที่ 9 การบวก การลบ การคูณทศนิยม
บทที่ 10 การหารทศนิยม
บทที่ 11 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 12 รูปวงกลม
บทที่ 13 บทประยุกต์
บทที่ 14 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 15 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น