วิชาสามัญ

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3

รหัสหนังสือ : 3305403100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.พัชนี มานะวาณิชเจริญ

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

ศึกษาและฝึกการใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพยในการสื่อสาร การใช้ภาษากับวัฒนธรรมไทย การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ การพูดที่สร้างสรรค์ในงานอาชีพ การอ่านวรรณคดี วรรณกรรมที่เสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่1����������� การใช้ภาษาไทยอย่างมีวัฒนธรรม

 1. ความหมายของวัฒนธรรม
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม
 3. ภาพสะท้อนวัฒนธรรมไทยจากภาษาไทย
 4. การใช้ภาษาอย่างมีวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่2 ���������� การใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหาร คำพังเพย สุภาษิต ในการสื่อสาร

 1. การใช้ถ้อยคำในการสื่อสาร
 2. การใช้สำนวน คำพังเพย และสุภาษิต���
 3. การใช้สำนวนโวหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3���������� การพูดสร้างสรรค์ในงานอาชีพ

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูด
 2. การพูดสร้างสรรค์ระหว่างบุคคล
 3. การพูดสร้างสรรค์ในกลุ่มบุคคล

หน่วยการเรียนรู้ที่4����������� การเขียนเชิงสร้างสรรค์

 1. ความหมายของการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 2. หลักการเขียนเชิงสร้างสรรค์
 3. การเขียนแสดงความรู้สึก
 4. การเขียนแสดงจินตนาการ
 5. มารยาทและนิสัยรักการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5���������� การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานเชิงวิชาการ
 2. ส่วนประกอบของรายงานเชิงวิชาการ
 3. ขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ
 4. การอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ��������� การเขียนโครงการ

 1. ความหมายและความสำคัญของโครงการ
 2. ประเภทของโครงการ
 3. ส่วนประกอบและหลักการเขียนโครงการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7���������� สมเด็จพระปิยมหาราชทรงรักษาเอกราชไว้ได้อย่างไร

 1. ประวัติผู้แต่ง
 2. ที่มาของเรื่อง
 3. ภูมิหลังของแผ่นดิน
 4. เนื้อเรื่อง
 5. อธิบายศัพท์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8���������� ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑกุมาร

 1. ประวัติผู้แต่ง
 2. เนื้อเรื่อง
 3. คำอธิบายศัพท์
 4. ความรู้ประกอบเรื่อง
 5. การประเมินคุณค่าวรรณคดีไทย

���������������