สาขาวิชา

มารยาทและการสมาคม

มารยาทและการสมาคม

มารยาทและการสมาคม

รหัสหนังสือ : 3305121100

จำนวน : 124 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.สุมาณิการ์ จันทร์บรรเจิด

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อม CD แผนการจัดการเรียนรู้ (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

มารยาทและการสมาคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการสมาคม
1. ความหมาย ความสำคัญของมารยาทและการสมาคม
2. มนุษยสัมพันธ์
3. การปรับปรุงตนเอง
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ศิลปะของการสนทนา
1. ความหมายและความสำคัญของการสนทนา
2. การประยุกต์หลักการพูดเพื่อใช้ในการสนทนา
3. ข้อควรระวังในการสนทนา
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแต่งกาย
1. หลักทั่วไปของการแต่งกาย
2. การแต่งกายตามสมัยนิยมของสังคมไทยในปัจจุบัน
3. ความหมายของเครื่องแต่งกายไทย
4. การแต่งกายเฉพาะโอกาส
5. สีของเครื่องนุ่งห่มประจำวัน
6. ข้อพึงระวังในการแต่งกาย
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มารยาทและการวางตนในโอกาสต่างๆ
1. การแสดงความเคารพแบบไทยและแบบสากล
2. มารยาทที่ดีในการร่วมงานสังคม
3. การแสดงอัธยาศัยไมตรีในโอกาสต่างๆ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มารยาทการติดต่อสื่อสารในงานอาชีพ
1. ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร
2. มารยาทในการสื่อสาร
3. การใช้ภาษาในการสื่อสาร
4. การแนะนำให้รู้จักกัน
5. การใช้บัตรเชิญชนิดต่างๆ
6. การใช้โทรศัพท์
7. การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 มารยาทในงานเลี้ยงแบบต่างๆ
1. ประเพณีและมารยาทเมื่อไปช่วยงานเลี้ยง
2. มารยาทสำหรับเจ้าภาพและแขกรับเชิญ
3. การจัดเลี้ยงอาหารแบบต่างๆ
4. การเชิญและการรับเชิญไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารหรือภัตตาคาร
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวางตนในหน่วยงาน
1. มารยาทของพนักงานใหม่
2. ข้อควรหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติในหน่วยงาน
3. จริยธรรมในหน่วยงาน
4. ข้อควรเมื่อต้องลาออกจากงาน
5. การใช้นามบัตร
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

บรรณานุกรม