มัธยมศึกษาปีที่ 3

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ม.3 (หลักสูตรฯ 44)

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ม.3 (หลักสูตรฯ 44)

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ม.3 (หลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2431104100

จำนวน : 160 หน้า

ผู้แต่ง :เพ็ญศรี จันทร์ดวง และคณะ

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมเฉลย (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.3

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ บทพากย์รามเกียรติ์ ตอนนางลอยและเอราวัณ
ตอนที่ ๑ บูรณาการ เรื่อง บทพากย์รามเกียรติ์ ตอนนางลอยและเอราวัณ
ตอนที่ ๒ หลักภาษาไทย : หลักและการแต่งกาพย์
ตอนที่ ๓ การใช้ภาษาไทย : การเล่าเรื่อง มารยาทในการฟัง การเขียนอธิบาย
ตอนที่ ๔ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
ตอนที่ ๑ บูรณาการ เรื่อง กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร
ตอนที่ ๒ หลักภาษาไทย : ราชาศัพท์ คำสุภาพ
ตอนที่ ๓ การใช้ภาษาไทย : การใช้คำตรงความหมาย การเขียนชี้แจง การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
ตอนที่ ๔ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ บทความเรื่อง "ชื่อนั้นสำคัญไฉน"
ตอนที่ ๑ บูรณาการ เรื่อง บทความเรื่อง "ชื่อนั้นสำคัญไฉน"
ตอนที่ ๒ หลักภาษาไทย : คำและความสัมพันธ์ของคำ
ตอนที่ ๓ การใช้ภาษาไทย : บรรยายโวหารแบบบรรยายและแบบอธิบายการเขียนจดหมายกิจธุระ การแสดงทรรศนะ
ตอนที่ ๔ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องสั้น "คนบนต้นไม้"
ตอนที่ ๑ บูรณาการ เรื่อง เรื่องสั้น "คนบนต้นไม้"
ตอนที่ ๒ หลักภาษาไทย : ประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตอนที่ ๓ การใช้ภาษาไทย : การพูดในโอกาสต่างๆ การเขียนคำเชิญชวน การโต้แย้ง
ตอนที่ ๔ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
ตอนที่ ๑ บูรณาการ เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
ตอนที่ ๒ หลักภาษาไทย : คำมูล คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม
ตอนที่ ๓ การใช้ภาษาไทย : การพิจารณาจุดประสงค์ของเรื่อง การประชุม
ตอนที่ ๔ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สารคดี "การละเล่นหุ้น"
ตอนที่ ๑ บูรณาการ เรื่อง สารคดี "การละเล่นหุ้น"
ตอนที่ ๒ หลักภาษาไทย : การสมาส การสนธิ ลักษณะคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่น
ตอนที่ ๓ การใช้ภาษาไทย : การเขียนเรียงความ การเลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศ เพลงพื้นบ้าน
ตอนที่ ๔ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ บทกวีร่วมสมัย "ดอกไม้จะบาน"
ตอนที่ ๑ บูรณาการ เรื่อง บทกวีร่วมสมัย "ดอกไม้จะบาน"
ตอนที่ ๒ หลักภาษาไทย : ระดับภาษา
ตอนที่ ๓ การใช้ภาษาไทย : สำนวน โวหาร การเขียนโฆษณา คติพจน์ คำคม และคำขวัญ
ตอนที่ ๔ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ นิราศภูเขาทอง
ตอนที่ ๑ บูรณาการ เรื่อง นิราศภูเขาทอง
ตอนที่ ๒ หลักภาษาไทย : การสะกดคำ
ตอนที่ ๓ การใช้ภาษาไทย : การพูดอภิปราย การอ่านสรุปความ การเขียนประกาศ
ตอนที่ ๔ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน