มัธยมศึกษาปีที่ 4

หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง ชั้น ม.4-6(นำร่องหลักสูตรฯ 2551)

หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง ชั้น ม.4-6(นำร่องหลักสูตรฯ 2551)

หนังสือเรียน หน้าที่พลเมือง ชั้น ม.4-6(นำร่องหลักสูตรฯ 2551)

รหัสหนังสือ : 2503103100

จำนวน : 172 หน้า

ผู้แต่ง :นงลักษณ์ ทองอยู่

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมซีดีแผนการจัดการเรียนรู้

:: สารบัญ

หน้าที่พลเมือง ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้น ม.4-6)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย
สังคมไทย
วัฒนธรรมไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
การปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญ
การส่งเสริมบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบอบการเมืองการปกครอง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ
ระบอบการเมืองการปกครองที่สำคัญ
ความสัมพันธ์ของระบอบการเมืองการปกครองกับระบอบเศรษฐกิจ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
นโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การปฏิบัติตามกฎหมาย
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
แนวทางการปฏิบัติตนตามกฎหมาย
กฎหมายสำคัญที่ควรรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน
บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บรรณานุกรม