วิชาสามัญ

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ2

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ2

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ2

รหัสหนังสือ : 3305435100

จำนวน : 248 หน้า

ผู้แต่ง :พิมพร สอพิมาย

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า สิ่งที่ได้จากการอ่าน การฟัง และการดู การเขียนแสดงทรรศนะ การเขียนบันทึกที่จำเป็นในงานอาชีพ การเขียนโน้มน้าวใจ การเขียนบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ การพูดในที่ประช มชนและในงานของสังคม การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมที่เสริมสร้างและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ

:: สารบัญ

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้ประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร
1. ความหมายของประโยค
2. ส่วนประกอบของประโยค
3. ประเภทของประโยค
4. การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพูดในที่ประชุมชน
1. ความหมายของการพูดในที่ประชุมชน
2. ความสำคัญของการพูดในที่ประชุมชน
3. ประเภทของการพูดในที่ประชุมชน
4. การเตรียมตัวพูดในที่ประชุมชน
5. มารยาทในการพูด
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพูดในโอกาสต่างๆ
1. ความหมายของการพูดในโอกาสต่างๆ
2. ประเภทของการพูดในโอกาสต่างๆ
3. การเตรียมตัวพูดในโอกาสต่างๆ
4. หลักการพูดในโอกาสต่างๆ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนบันทึกในงานอาชีพ : การเขียนบันทึกการประชุม
1. ความหมายของบันทึกการประชุม
2. วัตถุประสงค์ของบันทึกการประชุม
3. ผู้รับผิดชอบในการเขียนบันทึกการประชุม
4. คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนบันทึกการประชุม
5. วิธีเขียนบันทึกการประชุม
6. ส่วนประกอบของบันทึกการประชุม
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนโน้มน้าวใจ : การเขียนคำขวัญ
1. ความหมายของคำขวัญ
2. วัตถุประสงค์ของการเขียนคำขวัญ
3. ลักษณะของคำขวัญ
4. ประเภทของคำขวัญ
5. หลักการเขียนคำขวัญ
6. ขั้นตอนการเขียนคำขวัญ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนโน้มน้าวใจ : การเขียนโฆษณา
1. ความหมายของการเขียนโฆษณา
2. วัตถุประสงค์ของการเขียนโฆษณา
3. ลักษณะของการเขียนโฆษณา
4. สื่อที่ใช้ในการโฆษณา
5. รูปแบบของการเขียนโฆษณา
6. หลักการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณา
7. การใช้สำนวนภาษาเขียนโฆษณาในรูปแบบคำขวัญ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเขียนบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
1. ความหมายของบทประพันธ์
2. ประเภทของบทประพันธ์
3. ลักษณะบังคับของบทประพันธ์
4. บทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเขียนแสดงทรรศนะที่นิยมใช้ในงานอาชีพ
1. การเขียนแสดงทรรศนะ
2. การเขียนบทความ
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารที่ได้จากการฟัง การดู และการอ่าน
1. การฟังspan>
2. การดู
3. การอ่าน
4. การวิเคราะห์และประเมินค่าสารที่ได้จากการฟัง การดู และการอ่านบทความ ข่าว และโฆษณา
5. ประโยชน์ของการประเมินค่าสาร
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมที่เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมของชาติ : มหาเวสสันดรชาดก กุมารบรรพ กัณฑ์ที่ 8
1. ประวัติผู้แต่งspan>
2. บทนำเรื่อง
3. เนื้อเรื่อง
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การเขียนโครงงาน
1. ความหมายของโครงงานspan>
2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน
3. ประเภทของโครงงาน
4. ขั้นตอนการทำโครงงาน
5. การเขียนรายงานโครงงาน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

บรรณานุกรม