วิชาสามัญ

การดำรงชาติไทย.

การดำรงชาติไทย.

การดำรงชาติไทย.

รหัสหนังสือ : 3305434100

จำนวน : 228 หน้า

ผู้แต่ง :วีระ สำเนียงแจ่ม

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมCD แผนการจัดการเรียนรู้, CD ตัวอย่างแนวข้อสอบ (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

การดำรงชาติ ไทย
< br/> หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของชนชาติไทยก่อนสมัยสุโขทัย
1. การตั้งถิ่นฐานของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนประเทศไทย
2. พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชุมชนสู่อาณาจักร
3. อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติในดินแดนประเทศไทย
4. อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย
5. รัฐไทยในดินแดนประเทศไทย
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย
1. การเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย
2. สภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย
3. สภาพสังคมของอาณาจักรสุโขทัย
4. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาณาจักรสุโขทัย
5. ศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย
6. พระมหากษัตริย์ที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัย
7. ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
1. การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
2. การเมืองการปกครองของอาณาจักรอยุธยา
3. สภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรอยุธยา
4. สภาพสังคมของอาณาจักรอยุธยา
5. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาณาจักรอยุธยา
6. ศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรอยุธยา
7. การสิ้นสุดของอาณาจักรอยุธยา
8. พระมหากษัตริย์ของอาณาจักรอยุธยา
9. ภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยา
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี
1. การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
2. การเมืองการปกครองของอาณาจักรธนบุรี
3. สภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรธนบุรี
4. สภาพสังคมของอาณาจักรธนบุรี
5. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาณาจักรธนบุรี
6. ศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรธนบุรี
7. การสิ้นสุดของอาณาจักรธนบุรี
8. พระมหากษัตริย์ของอาณาจักรธนบุรี
9. ภูมิปัญญาไทยในสมัยธนบุรี
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการของอาณาจักรรัตนโกสินทร์
1. การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี
2. การเมืองการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์
3. สภาพเศรษฐกิจในสมัยรัตนโกสินทร์
4. สภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์
5. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์
6. ศิลปวัฒนธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์
7. พระมหากษัตริย์ที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์
8. ภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1. ความเป็นมาและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. องค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กฎหมายที่ควรรู้
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้


บรรณานุกรม