ประถมศึกษา 3

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.3 เทอม1 (หลักสูตรฯ 44)

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.3 เทอม1 (หลักสูตรฯ 44)

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.3 เทอม1 (หลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2332307100

จำนวน : 136 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 40 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 36 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

แบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
1.1 ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100,000
1.2 จำนวนนับไม่เกิน 10,000
1.3 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
1.4 การเขียนในรูปกระจายและค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก
1.5 การเปรียบเทียบจำนวน
1.6 การเรียงลำดับจำนวน
1.7 การนับเพิ่ม
1.8 การนับลด
1.9 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน
แบบทดสอบ

บทที่ 2 การบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
2.1 ทบทวนการบวก
2.2 ทบทวนการบวกจำนวนสองจำนวนซึ่งมีผลบวกไม่เกิน 1,000 (ที่มีการทดหลักเดียว)
2.3 การบวกจำนวนสองจำนวนซึ่งมีผลบวกไม่เกิน 10,000 (ที่มีการทดสองหลัก)
2.4 การบวกจำนวนสามจำนวนซึ่งมีผลบวกไม่เกิน 100,000
2.5 โจทย์ปัญหาการบวก
2.6 ทบทวนการลบที่มีการกระจายจากหลักสิบไปหลักหน่วย
2.7 ทบทวนการลบที่มีการกระจายจากหลักร้อยไปหลักสิบ
2.8 การลบจำนวนสองจำนวนซึ่งมีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 (กระจายสองหลัก)
2.9 การลบจำนวนสองจำนวนซึ่งมีตัวตั้งไม่เกิน 10,000
2.10 โจทย์ปัญหาการลบ
2.11 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
2.12 โจทย์ปัญหาระคน
แบบทดสอบ

บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
3.1 แผนภูมิรูปภาพ
3.2 แผนภูมิแท่ง
3.3 การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
แบบทดสอบ

บทที่ 4 การวัดความยาว
4.1 การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร
4.2 การวัดความยาวเป็นมิลลิเมตรและเซนติเมตร
4.3 การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและเมตร
4.4 การใช้เครื่องมือวัดความยาว
4.5 การเลือกหน่วยการวัดความยาวที่เหมาะสม
4.6 การเปรียบเทียบความยาว
4.7 การคะเนความยาว
4.8 โจทย์ปัญหา
แบบทดสอบ

บทที่ 5 เวลา
5.1 นาฬิกาและการบอกเวลา
5.2 การอ่านเวลาเป็นชั่วโมงกับนาที
5.3 การเขียนเวลาโดยใช้จุด
5.4 การอ่านวัน เดือน ปี จากปฏิทิน
5.5 การอ่านเวลาจากบันทึกและการเขียนบันทึก
5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา
5.7 โจทย์ปัญหา
แบบทดสอบ

บทที่ 6 การชั่ง การตวง
6.1 การชั่ง
6.2 การเลือกเครื่องชั่งให้เหมาะสมกับสิ่งของที่จะชั่ง
6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก
6.4 การเปรียบเทียบน้ำหนัก
6.5 การคะเนน้ำหนัก
6.6 โจทย์ปัญหาการชั่ง
6.7 การตวง
6.8 การตวงสิ่งของเป็นลิตร
6.9 การเปรียบเทียบปริมาณของสิ่งของ
6.10 การเปรียบเทียบความจุ
6.11 การคะเนปริมาณของสิ่งของและความจุของภาชนะ
6.12 โจทย์ปัญหาการตวง
แบบทดสอบ