ประถมศึกษา 2

หนังสือเรียนเสริมฯ คณิตศาสตร์ ป.2 (หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียนเสริมฯ คณิตศาสตร์ ป.2 (หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียนเสริมฯ คณิตศาสตร์ ป.2 (หลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2322312100

จำนวน : 318 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร Free CD แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึกและหนังสือเรียนเสริม (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.2

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
1.1 การนับเพิ่มทีละร้อย
กิจกรรมที่ 1.1
1.2 การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแทนจำนวน
กิจกรรมที่ 1.2
1.3 การเขียนจำนวนในรูปกระจาย
แบบฝึกหัดที่ 1.3
1.4 ค่าของตัวเลขในหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย
กิจกรรมที่ 1.4
1.5 การเปรียบเทียบจำนวน
1.5.1 การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน
กิจกรรมที่ 1.5.1
1.5.2 การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากัน
กิจกรรมที่ 1.5.2
1.6 การเรียงลำดับจำนวน
กิจกรรมที่ 1.6
1.7 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน
1.7.1 แบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100
กิจกรรมที่ 1.7.1
1.7.2 แบบรูปและความสัมพันธ์ที่ลดลงทีละ 2 ทีละ 10 ทีละ 100
กิจกรรมที่ 1.7.2
1.8 จำนวนคู่และจำนวนคี่
กิจกรรมที่ 1.8

บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000
1.1 การนับเพิ่มทีละร้อย
กิจกรรมที่ 1.1
1.2 การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแทนจำนวน
กิจกรรมที่ 1.2
1.3 การเขียนจำนวนในรูปกระจาย
แบบฝึกหัดที่ 1.2
1.4 ค่าของตัวเลขในหลักร้อย หลักสิบ และหลักหน่วย
กิจกรรมที่ 1.4
1.5 การเปรียบเทียบจำนวน
กิจกรรมที่ 1.5.1 การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน
กิจกรรมที่ 1.5.1
กิจกรรมที่ 1.5.1 การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากัน
กิจกรรมที่ 1.5.2
1.6 การเรียงลำดับจำนวน
กิจกรรมที่ 1.6
1.7 แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน
1.7.1 แบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100
กิจกรรมที่ 1.7.1
1.7.2 แบบรูปและความสัมพันธ์ที่ลดลงทีละ 2 ทีละ 10 ทีละ 100
กิจกรรมที่ 1.7.2
1.8 จำนวนคู่และจำนวนคี่
กิจกรรมที่ 1.8

บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
2.1 ทบทวนการบวก (ไม่มีการทด)
กิจกรรมที่ 2.1
2.2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 (มีการทด)
กิจกรรมที่ 2.2
2.3 การสลับที่การบวก
กิจกรรมที่ 2.3
2.4 การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100
กิจกรรมที่ 2.4
2.5 ทบทวนการลบ (ไม่มีการกระจาย)
กิจกรรมที่ 2.5
2.6 การกระจายจำนวนจากหลักสิบไปหลักหน่วย
กิจกรรมที่ 2.6
2.7 การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100 และมีการกระจาย
กิจกรรมที่ 2.7
2.8 ความสัมพันธ์ของตัวตั้ง ตัวลบ และผลลบ
กิจกรรมที่ 2.8
2.9 โจทย์ปัญหา
2.9.1 โจทย์ปัญหาการบวก
กิจกรรมที่ 2.9.1
2.9.2 โจทย์ปัญหาการลบ
กิจกรรมที่ 2.9.2
2.9.3 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
กิจกรรมที่ 2.9.3

บทที่ 3 การวัดความยาว
3.1 การวัดความยาว
กิจกรรมที่ 3.1
3.2 การเปรียบเทียบความยาว
กิจกรรมที่ 3.2
3.3 โจทย์ปัญหา
กิจกรรมที่ 3.3

บทที่ 4 การบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
4.1 การบวก (ไม่มีการทด)
กิจกรรมที่ 4.1
4.2 การบวก (มีการทด)
กิจกรรมที่ 4.2
4.3 สมบัติการสลับที่การบวกและสมบัติของศูนย์
กิจกรรมที่ 4.3
4.4 การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000
กิจกรรมที่ 4.4
4.5 การลบ (ไม่มีการกระจาย)
กิจกรรมที่ 4.5
4.6 การกระจายจำนวนจากหลักร้อยไปหลักสิบ
กิจกรรมที่ 4.6
4.7 การลบ (มีการกระจาย)
กิจกรรมที่ 4.7
4.8 ความสัมพันธ์ของตัวตั้ง ตัวลบ และผลลบ
กิจกรรมที่ 4.8
4.9 โจทย์ปัญหา
4.9.1 การวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบ
กิจกรรมที่ 4.9.1
4.9.2 การแสดงวิธีทำ
กิจกรรมที่ 4.9.2
4.10 การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการบวก การลบ
กิจกรรมที่ 4.10

บทที่ 5 การชั่ง
5.1 การชั่ง
กิจกรรมที่ 5.1
5.2 การเปรียบเทียบน้ำหนัก
กิจกรรมที่ 5.2
5.3 โจทย์ปัญหา
กิจกรรมที่ 5.3

บทที่ 6 การคูณ
6.1 การบวกและการคูณ
กิจกรรมที่ 6.1
6.2 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
กิจกรรมที่ 6.2
6.3 การสลับที่ของการคูณ
กิจกรรมที่ 6.3
6.4 การหาผลคูณของ 0 กับจำนวนใดๆ
กิจกรรมที่ 6.4
6.5 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 10, 20, 30..., 90
กิจกรรมที่ 6.5
6.6 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (ไม่มีการทด)
กิจกรรมที่ 6.6
6.7 การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก (มีการทด)
กิจกรรมที่ 6.7
6.8 โจทย์ปัญหา
กิจกรรมที่ 6.8
6.9 การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาคูณ
กิจกรรมที่ 6.9

บทที่ 7 เวลา
7.1 นาฬิกา
กิจกรรมที่ 7.1
7.2 การบอกเวลาเป็นนาฬิกา
กิจกรรมที่ 7.2
7.3 ชั่งโมงกับนาที
กิจกรรมที่ 7.3
7.4 การอ่านปฏิทิน
กิจกรรมที่ 7.4
7.5 เดือนและอันดับที่ของเดือน
กิจกรรมที่ 7.5

บทที่ 8 เงิน
8.1 เงินเหรียญชนิดต่างๆ
กิจกรรมที่ 8.1
8.2 ธนบัตรชนิดต่างๆ
กิจกรรมที่ 8.2
8.3 การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบัตร
กิจกรรมที่ 8.3
8.4 การแลกเงิน
กิจกรรมที่ 8.4
8.5 การบอกจำนวนเงินทั้งหมด
กิจกรรมที่ 8.5
8.6 การให้เงินพอดีกับสิ่งของ
กิจกรรมที่ 8.6
8.7 เงินทอน
กิจกรรมที่ 8.7
8.8 การเขียนและอ่านจำนวนเงิน
กิจกรรมที่ 8.8
8.9 โจทย์ปัญหาเรื่องเงิน
กิจกรรมที่ 8.9

บทที่ 9 การหาร
9.1 การลบและการหาร
กิจกรรมที่ 9.1
9.2 การหาผลหาร
กิจกรรมที่ 9.2
9.3 การหารลงตัวและการหารที่เหลือเศษ
กิจกรรมที่ 9.3
9.4 การตรวจคำตอบของการหาร
กิจกรรมที่ 9.4
9.5 โจทย์ปัญหา
กิจกรรมที่ 9.5
9.6 การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการหาร
กิจกรรมที่ 9.6

บทที่ 10 การตวง
10.1 การตวง
กิจกรรมที่ 10.1
10.2 การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของ
กิจกรรมที่ 10.2
10.3 ความจุ
กิจกรรมที่ 10.3
10.4 การเปรียบเทียบความจุ
กิจกรรมที่ 10.4
10.5 โจทย์ปัญหา
กิจกรรมที่ 10.5

บทที่ 11 รูปเรขาคณิต
11.1 รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี
กิจกรรมที่ 11.1
11.2 รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
กิจกรรมที่ 11.2
11.3 การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปวงรี โดยใช้แบบของรูป
กิจกรรมที่ 11.3
11.4 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม และทรงกระบอก
กิจกรรมที่ 11.4
11.5 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปวงกลมกับทรงกลม
กิจกรรมที่ 11.5
11.6 หน้าต่างๆ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
กิจกรรมที่ 11.6
11.7 แบบรูปและความสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 11.7

บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน
12.1 ทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร
กิจกรรมที่ 12.1
12.2 การบวก ลบ คูณ หารระคน
กิจกรรมที่ 12.2
12.3 ทบทวนโจทย์ปัญหา
กิจกรรมที่ 12.3
12.4 โจทย์ปัญหาระคน
กิจกรรมที่ 12.4.1
กิจกรรมที่ 12.4.2
12.5 การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหา
กิจกรรมที่ 12.5