มัธยมศึกษาปีที่ 5

หนังสือเรียนเสริมฯ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียนเสริมฯ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียนเสริมฯ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 เทอม 2 (หลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2502328100

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมเฉลย (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

คณิตศาสตร์พื้นฐานคุณภาพแม็ค ม.5 เล่ม 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สถิติและข้อมูล
1.1 ความหมายของสถิติ
1.2 สถิติกับการตัดสินใจและการวางแผน
1.3 ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.4 ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ
กิจกรรม
แบบทดสอบเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2.1 การแจกแจงความถี่ของข้อมูล
2.2 การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ
กิจกรรมที่ 2.2
2.3 การวัดค่ากลางของข้อมูล
กิจกรรมที่ 2.3 (ก)
กิจกรรมที่ 2.3 (ข)
กิจกรรมที่ 2.3 (ค)
กิจกรรมที่ 2.3 (ง)
แบบทดสอบเรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูล
2.4 การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
กิจกรรมที่ 2.4 (ก)
กิจกรรมที่ 2.4 (ข)
แบบทดสอบเรื่องการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
2.5 การวัดการกระจายของข้อมูล
กิจกรรมที่ 2.5
แบบทดสอบเรื่องการวัดการกระจายของข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสำรวจความคิดเห็น
3.1 วิธีสำรวจความคิดเห็น
3.2 การสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ
3.3 การนำการสำรวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์
กิจกรรม
บรรณานุกรม