มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนเสริมฯคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนเสริมฯคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนเสริมฯคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2412329110

จำนวน : 156 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรฯแกนกลาง 51 คิดง่ายเข้าใจได้ ไม่ซ้ำซ้อน สอดคล้อง สสวท. ฝึกคิด ทบทวนและทดสอบความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์และคิดอย่างมีเหตุผล เข้มข้นด้วยโจทย์ปัญหา สามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

:: สารบัญ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม คุณภาพแม็ค ม.1 เล่ม 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การประยุกต์
1.1 เศษซ้อน
กิจกรรมที่ 1.1
แบบทดสอบเรื่องเศษซ้อน
1.2 ร้อยละ
กิจกรรมที่ 1.2
1.3 กำไร-ขาดทุน
กิจกรรมที่ 1.3
1.4 ดอกเบี้ย
กิจกรรมที่ 1.4
แบบทดสอบเรื่องร้อยละ กำไร-ขาดทุน ดอกเบี้ย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนและตัวเลข
2.1 บทนำ
กิจกรรมที่ 2.1
2.2 ระบบตัวเลขโรมัน
กิจกรรมที่ 2.2 (ก)
กิจกรรมที่ 2.2 (ข)
2.3 ระบบตัวเลขฐานต่างๆ
กิจกรรมที่ 2.3.1
กิจกรรมที่ 2.3.2
2.4 การบวก ลบ คูณ และหารระบบตัวเลขฐานต่างๆ
กิจกรรมที่ 2.4
แบบทดสอบเรื่องจำนวนและตัวเลข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทประยุกต์ของเลขยกกำลัง
3.1 เลขยกกำลัง
กิจกรรมที่ 3.1.1
กิจกรรมที่ 3.1.2
3.2 เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง
กิจกรรมที่ 3.2
3.3 กฎของเลขยกกำลัง
กิจกรรมที่ 3.3
3.4 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นศูนย์และจำนวนเต็มลบ
กิจกรรมที่ 3.4
3.5 สมการเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นตัวแปร
กิจกรรมที่ 3.5
3.6 สัญกรณ์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 3.6
3.7 กำลังสองและรากที่สอง
กิจกรรมที่ 3.7
3.8 กำลังสามและรากที่สาม
กิจกรรมที่ 3.8 (ก)
กิจกรรมที่ 3.8 (ข)
แบบทดสอบเรื่องบทประยุกต์ของเลขยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้าง
4.1 การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวตามเงื่อนไขที่กำหนด
4.2 การสร้างมุมให้มีขนาดตามเงื่อนไขที่กำหนด
4.3 การสร้างรูปสามเหลี่ยมตามเงื่อนไขที่กำหนด
4.4 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมตามเงื่อนไขที่กำหนด
4.5 การสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าตามเงื่อนไขที่กำหนด
แบบทดสอบเรื่องการสร้าง

ตัวอย่างข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
บรรณานุกรม