มัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสือเรียนเสริมฯคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนเสริมฯคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนเสริมฯคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2422319110

จำนวน : 182 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรฯแกนกลาง 51 คิดง่ายเข้าใจได้ ไม่ซ้ำซ้อน สอดคล้อง สสวท. ฝึกคิด ทบทวนและทดสอบความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลาย มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์และคิดอย่างมีเหตุผล เข้มข้นด้วยโจทย์ปัญหา สามารถใช้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

:: สารบัญ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติมคุณภาพแม็ค ม.2 เล่ม 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของเลขยกกำลัง
1.1 ความหมายของเลขยกกำลัง
กิจกรรมที่ 1.1
1.2 การคูณและการหารเลขยกกำลัง
กิจกรรมที่ 1.2 (ก)
กิจกรรมที่ 1.2 (ข)
กิจกรรมที่ 1.2 (ค)
กิจกรรมที่ 1.2 (ง)
1.3 การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 1.3 (ก)
กิจกรรมที่ 1.3 (ข)
แบบทดสอบเรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พหุนามและเศษส่วนของพหุนามอย่างง่าย
2.1 เอกนาม
กิจกรรมที่ 2.1
2.2 การบวกและการลบเอกนาม
กิจกรรมที่ 2.2
2.3 พหุนาม
กิจกรรมที่ 2.3
2.4 การบวกและการลบพหุนาม
กิจกรรมที่ 2.4 (ก)
กิจกรรมที่ 2.4 (ข)
2.5 การคูณพหุนาม
กิจกรรมที่ 2.5
2.6 การหารพหุนาม
กิจกรรมที่ 2.6 (ก)
กิจกรรมที่ 2.6 (ข)
2.7 เศษส่วนของพหุนาม
กิจกรรมที่ 2.7 (ก)
กิจกรรมที่ 2.7 (ข)
แบบทดสอบเรื่องพหุนามและเศษส่วนของพหุนามอย่างง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
3.1 อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน
กิจกรรมที่ 3.1
3.2 อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน
กิจกรรมที่ 3.2 (ก)
กิจกรรมที่ 3.2 (ข)
3.3 สัดส่วน
กิจกรรมที่ 3.3
3.4 ร้อยละ
กิจกรรมที่ 3.4 (ก)
กิจกรรมที่ 3.4 (ข)
แบบทดสอบเรื่องการประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต
4.1 การสะท้อน
กิจกรรมที่ 4.1
4.2 การหมุน
กิจกรรมที่ 4.2
4.3 การเลื่อนขนาน
กิจกรรมที่ 4.3
4.4 การใช้ความรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตสร้างลวดลาย
กิจกรรมที่ 4.4
แบบทดสอบเรื่องการประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
บรรณานุกรม