มัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาษาไทยก้าวไกล วรรณคดีวิจักษ์ ม.5

ภาษาไทยก้าวไกล วรรณคดีวิจักษ์ ม.5

ภาษาไทยก้าวไกล วรรณคดีวิจักษ์ ม.5

รหัสหนังสือ : 1571106100

จำนวน : 84 หน้า

ผู้แต่ง :อรุณี โพธิทอง

ราคาปก : 45 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 41 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมเฉลย

:: สารบัญ

ภาษาไทยก้าวไกล ม.๕ วรรณคดีวิจักษ์

บทนำ
การวิจักษ์และการวิจารณ์วรรณคดี
มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
แบบทดสอบ
เฉลย
ลิลิตตะเลงพ่าย
แบบทดสอบ
เฉลย
บทละครพูดคำฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา
แบบทดสอบ
เฉลย
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
แบบทดสอบ
เฉลย
โคลนติดล้อ ตอน ความนิยมเป็นเสมืยน
แบบทดสอบ
เฉลย