มัธยมศึกษาปีที่ 5

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.5 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.5 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.5 เทอม 1 (ใบอนุญาต หลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2501116110

จำนวน : 192 หน้า

ผู้แต่ง :เพ็ญศรี จันทร์ดวง และคณะ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมซีดีแผนการจัดการเรียนรู้ (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

ภาษาไทย ม.5 ล.1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างคำสมาสและคำสมาสที่มีสนธิ
การสร้างคำสมาส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการสังเกตคำแผลง
หลักสังเกตการแผลงคำในภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพูดโน้มน้าวใจ
จุดมุ่งหมายของการพูดโน้มน้าวใจ
กลวิธีการโน้มน้าวใจ
ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจ
วิธีพูดเพื่อโน้มน้าวใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรียงความและย่อความ
เรียงความ
ย่อความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนโต้แย้ง
หลักการโต้แย้ง
การเขียนโต้แย้ง
ตัวอย่างการเขียนโต้แย้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเขียนหนังสือราชการภายนอก
ประเภทของหนังสือราชการ
หนังสือภายนอก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ประวัติวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลาย
ประวัติวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนกลาง (พ.ศ.2199 - พ.ศ.2231)
ประวัติวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2275 - พ.ศ.2310)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 บทความ เรื่องโคลนติดล้อ
ที่มาของเรื่อง
พระราชประวัติ
บทความ "ความนิยมเป็นเสมียน"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ลิลิตตะเลงพ่าย
ความรู้และที่มาของเรื่อง
พระประวัติผู้นิพนธ์
ลักษณะคำประพันธ์
เนื้อเรื่องย่อ
เนื้อเรื่อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 โคลงกลอนของครูเทพ
ประวัติและผลงานของครูเทพ
โคลงกลอนของครูเทพ "ความจำ"

ภาคผนวก
บทอาขยาน
ระดมสมองช่วยกันคิดโครงงาน
แบบประเมิน

บรรณานุกรม