มัธยมศึกษาปีที่ 5

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.5 เทอม 2 (ใบอนุญาตหลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.5 เทอม 2 (ใบอนุญาตหลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.5 เทอม 2 (ใบอนุญาตหลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2501117110

จำนวน : 132 หน้า

ผู้แต่ง :เพ็ญศรี จันทร์ดวง และคณะ

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมซีดีแผนการจัดการเรียนรู้ (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

ภาษาไทย ม.5 ล.2

หน่วยการเรียนรู้ 1 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่นที่มีต่อภาษาไทย
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย
อิทธิพลของภาษาไทยถิ่นที่มีต่อภาษาไทยมาตรฐาน

หน่วยการเรียนรู้ 2 การใช้ประโยคในการสื่อสาร
ประโยคถูกต้องชัดเจน
ประโยคกระทัดรัด
ประโยคมีน้ำหนัก

หน่วยการเรียนรู้ 3 การพูดเพื่อความบันเทิง
ประโยชน์ของการพูดเพื่อความบันเทิง
หลักและวิธีการพูดเพื่อความบันเทิง
ตัวอย่างการพูดเพื่อความบันเทิง

หน่วยการเรียนรู้ 4 การเขียนประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
ลักษณะและการดำเนินงานของการประชาสัมพันธ์
หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์หรือข่าวแจก

หน่วยการเรียนรู้ 5 สารคดี
ความหมายของสารคดี
ประเภทของสารคดี
โครงสร้างของสารคดี
สารคดีท่องเที่ยว

หน่วยการเรียนรู้ 6 ประวัติวรรณคดีสมัยธนบุรี
ประวัติวรรณคดีไทยสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310- พ.ศ.2325)

หน่วยการเรียนรู้ 7 วรรณกรรมพื้นบ้าน
ประเภทของวรรณกรรมพื้นบ้าน
คุณค่าของวรรณกรรมพื้นบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ 8 เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
ความหมายและที่มาของเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
เนื้อเรื่องย่อ ตอนขุนช้างถวายฎีกา
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา

ภาคผนวก
บทอาขยาน
ระดมสมอง ช่วยกันคิดโครงงาน
แบบประเมิน

บรรณานุกรม