มัธยมศึกษาปีที่ 6

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.6 เทอม 1 (ใบอนุญาตหลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.6 เทอม 1 (ใบอนุญาตหลักสูตรฯ 44)

หนังสือเรียน ภาษาไทย ม.6 เทอม 1 (ใบอนุญาตหลักสูตรฯ 44)

รหัสหนังสือ : 2501118110

จำนวน : 216 หน้า

ผู้แต่ง :เพ็ญศรี จันทร์ดวง และคณะ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมซีดีแผนการจัดการเรียนรู้ (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

ภาษาไทย ม.6 ล.1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย
การสร้างคำใหม่
การยืมคำภาษาต่างประเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเจรจาต่อรอง
จุดหมายของการเจรจาต่อรอง
ขึ้นตอนการเจรจาต่อรองเพื่อให้บรรลุ
กลวิธีในการเจรจาต่อรอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์และการย่อความ
การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์
ตัวอย่างการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์
การย่อความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวิจารณ์วรรณกรรม
การวิจารณ์วรรณกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประวัติวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดผ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ.2325-2352)
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ.2352-2367)
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว(พ.ศ.2367-2384)
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พ.ศ.2394-2411)
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411-2453)
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(พ.ศ.2453-2468)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สามัคคีเภทคำฉันท์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บทมนัสการมาตาปิตุคุณและบทนมัสการอาจริยคุณ

ภาคผนวก
บทอาขยาน
ระดมสมองช่วยกันคิดโครงงาน
แบบประเมิน

บรรณานุกรรม