ประถมศึกษา 2

หนังสือเรียน ศิลปะ ป.2 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ศิลปะ ป.2 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน ศิลปะ ป.2 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2324302110

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 81 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเรียนรู้ศิลปะที่หลากหลาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สร้างสรรค์สนุก

ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักการเล่นดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัฒนธรรมกับงานดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สุนทรียภาพทางดนตรี

นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รูปแบบการเคลื่อนไหว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทักษะการแสดง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์

บรรณานุกรม

ดัชนี

ภาคผนวก

สารบัญเปรียบเทียบ