ประถมศึกษา 2

หนังสือเรียนเสริมฯ วิทยาศาสตร์ ป.2 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนเสริมฯ วิทยาศาสตร์ ป.2 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนเสริมฯ วิทยาศาสตร์ ป.2 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2322204110

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง : ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์ และคณะ

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

-������������������� สรุปเนื้อหาเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้แกผู้เรียนก่อนลงมือทำการทดลอง

-������������������� มีการทดลองและคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาให้กับผู้เรียน

-������������������� ลักษณะคำถามเน้นการคิดวิเคราะห์

-������������������� ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กว้างขวางขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พลังงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ดวงอาทิตย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดินบ้านเรา

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดัชนี

สารบัญเปรียบเทียบ