ประถมศึกษา 2

หนังสือเรียนเสริมฯภาษาไทย ป.2 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนเสริมฯภาษาไทย ป.2 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนเสริมฯภาษาไทย ป.2 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2321110110

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์ และ ผศ.กัญญา คงคานนท์

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

-��������� กิจกรรมฝึกความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน

-��������� กิจกรรมฝึกการอ่านและตอบคำถาม คิดวิเคราะห์ เรียงลำดับเหตุการณ์

-��������� กิจกรรมฝึกเกี่ยวกับสาระหลักการใช้ภาษาไทย เพื่อใช้ภาษาสื่อสารได้ถูกต้อง

-��������� กิจกรรมฝึกการเขียน มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการเขียนเป็นพื้นฐานการเรียนในชั้นที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 วันเปิดเทอม

หน่วยการเรียนรู้ 2 ทำความดี

หน่วยการเรียนรู้ 3 กล้วย...กล้วย

หน่วยการเรียนรู้ 4 หนังสือสื่อวิเศษ

หน่วยการเรียนรู้ 5 กระจิบน้อยผจญภัย

หน่วยการเรียนรู้ 6 หน้าบ้านน่ามอง

หน่วยการเรียนรู้ 7 วันสุขสันต์

หน่วยการเรียนรู้ 8 พลังสามัคคี

หน่วยการเรียนรู้ 9 ประหยัดช่วยชาติ

หน่วยการเรียนรู้ 10 ซื่อสัตย์กตัญญู

หน่วยการเรียนรู้ 11 รอบรู้ข่าวสาร

หน่วยการเรียนรู้ 12 หมู่บ้านตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ 13 เล่นแล้วเก็บด้วย

หน่วยการเรียนรู้ 14 ราชสีห์กับหนู

หน่วยการเรียนรู้ 15 คนสำคัญ

บรรณานุกรม

ดัชนี

สารบัญเปรียบเทียบ