มัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2422325100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.นพพร แหยมแสง

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมบัติของเลขยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

บรรณานุกรม

ดัชนี