มัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสือเรียนเสริมฯคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนเสริมฯคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนเสริมฯคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2412332100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเรียนเสริมมาตรฐานแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เล่มนี้ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาความคิด ทำให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างครบถ้วน จากการเรียนรู้มนสาระสำคัญ สรุปความคิดรวบยอด ฝึกทักษะในกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องมือที่วัดผลและตรวจสอบความรู้ที่คงทนของนักเรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบตามมาตรฐาน ครูผู้สอนได้สอนผู้เรียนได้ครบถ้วนและประเมินผู้เรียนได้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทศนิยมและเศษส่วน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประมาณค่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คู่อันดับและกราฟ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โอกาสของเหตุการณ์

บรรณานุกรม

ดัชนี

สารบัญเปรียบเทียบ