มัธยมศึกษาปีที่ 2

หนังสือเรียนศิลปะ ม.2 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนศิลปะ ม.2 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียนศิลปะ ม.2 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2424306110

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุ

หน่วยการเรียนรู้ที่2 การสร้างงานองค์ประกอบศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ศิลปวิจารณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พื้นฐานทางดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทักษะการถ่ายทอดทางดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สุนทรียภาพทางดนตรี

นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พื้นฐานทางนาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทักษะทางนาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความงามนาฏศิลป์กับมรดกทางวัฒนธรรม

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ดัชนี