มัธยมศึกษาปีที่ 4

Compact ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 (4 สี)

Compact ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 (4 สี)

Compact ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 (4 สี)

รหัสหนังสือ : 1522612100

จำนวน : 316 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.พจน์ แสงมณี และขวัญสุดา ประวะภูโต

ราคาปก : 310 บาท

ส่วนลด : 31 บาท

ราคาพิเศษ : 279 บาท

:: รายละเอียด

ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ของกระทรวงศึกษาธิการ

Compact ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 นี้ เป็นหนึ่งในหนังสือคู่มือชุดCompact ชีววิทยา ซึ่งบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ได้จัดทำขึ้นตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544และยังได้เทียบเคียงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งสองหลักสูตร ตลอดจนครูและผู้ปกครองที่ต้องการเสริมความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียนให้แก่ศิษย์และบุตรหลาน

:: สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร

1.2 ชีววิทยาคืออะไร

1.3 ชีววิทยากับการดำรงชีวิต

1.4 ชีวจริยธรรม

แบบทดสอบบทที่ 1

เฉลย

บทที่ 2 การศึกษาชีววิทยา

2.1 การศึกษาชีววิทยา

2.2 กล้องจุลทรรศน์

แบบทดสอบบทที่ 2

เฉลย

บทที่ 3 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

3.1 สารอนินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต

3.2 สารอินทรีย์ในสิ่งมีชีวิต

3.3 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

แบบทดสอบบทที่ 3

เฉลย

บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

4.1 เซลล์และทฤษฎีของเซลล์

4.2 โครงสร้างของเซลล์

4.3 การรักษาดุลยภาพของเซลล์

4.4 การสื่อสารระหว่าเซลล์

4.5 การแบ่งเซลล์

4.6 การเปลี่ยนแปลงสถาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์

4.7 เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบของร่างกาย

แบบทดสอบบทที่ 4

เฉลย