มัธยมศึกษาปีที่ 5

Compact ชีววิทยา ม.5 เล่ม 3 (4 สี)

Compact ชีววิทยา ม.5 เล่ม 3 (4 สี)

Compact ชีววิทยา  ม.5 เล่ม 3 (4 สี)

รหัสหนังสือ : 1532610100

จำนวน : 368 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.พจน์ แสงมณี และขวัญสุดา ประวะภูโต

ราคาปก : 310 บาท

ส่วนลด : 93 บาท

ราคาพิเศษ : 217 บาท

:: รายละเอียด

Compact ชีววิทยา ม.5 เล่ม 3 นี้ เป็นหนึ่งในหนังสือคู่มือชุด Compact ชีววิทยา ซึ่งบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ได้จัดทำขึ้นตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และยังได้เทียบเคียงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งสองหลักสูตร ตลอดจนครูและผู้ปกครองที่ต้องการเสริมความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียนให้แก่ศิษย์และบุตรหลาน

:: สารบัญ

บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

7.1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

7.2 การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

7.3 การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

แบบทดสอบบทที่ 7

เฉลย

บทที่ 8 การรับรู้และการตอบสนอง

8.1 การรับรู้และการตอบสนอง

8.2 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด

8.3 เนื้อเยื่อประสาท

8.4 เซลล์ประสาท

8.5 การทำงานของเซลล์ประสาท

8.6 โครงสร้างของระบบประสาท

8.7 การทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง

8.8 อวัยวะรับความรู้สึก

แบบทดสอบบทที่ 8

เฉลย

บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ

9.1 ต่อมไร้ท่อ

9.2 ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ

9.3 ฟีโรโมน

แบบทดสอบบทที่ 9

เฉลย

บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์

10.1 กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์

10.2 ประเภทพฤติกรรมของสัตว์

10.3 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการพัฒนาการของระบบประสาท

10.4 การสื่อสารระหว่างสัตว์

แบบทดสอบบทที่ 10

เฉลย

บทที่ 11 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

11.1 การสืบพันธุ์

11.2 การเจริญเติบโตของสัตว์

แบบทดสอบบทที่ 11

เฉลย