มัธยมศึกษาปีที่ 6

Compact ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5

Compact ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5

Compact ชีววิทยา  ม.6 เล่ม 5

รหัสหนังสือ : 1542608100

จำนวน : 408 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.พจน์ แสงมณี และขวัญสุดา ประวะภูโต

ราคาปก : 310 บาท

ส่วนลด : 93 บาท

ราคาพิเศษ : 217 บาท

:: รายละเอียด

Compact ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5 นี้ เป็นหนึ่งในหนังสือคู่มือชุด Compact ชีววิทยา ซึ่งบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด ได้จัดทำขึ้นตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และยังได้เทียบเคียงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งสองหลักสูตร ตลอดจนครูและผู้ปกครองที่ต้องการเสริมความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียนให้แก่ศิษย์และบุตรหลาน

:: สารบัญ

บทที่ 16 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

16.1 การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล

16.2 กฎของเมนเดล

16.3 การหาอัตราส่วนของจีโนไทป์

16.4 การทดสอบจีโนไทป์

16.5 ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือจากกฎของเมนเดล

แบบทดสอบบทที่ 16

เฉลย

บทที่ 17 ยีนและโครโมโซม

17.1 การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม

17.2 การค้นพบสารพันธุกรรม

17.3 โครโมโซม

17.4 องค์ประกอบทางเคมีของ DNA

17.5 โครงสร้างของ DNA

17.6 สมบัติของสารพันธุกรรม

17.7 การกลายพันธุ์ (mutation)

แบบทดสอบบทที่ 17

เฉลย

บทที่ 18 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

18.1 พันธุวิศวกรรม

18.2 การโคลนยีน

18.3 การวิเคราะห์ดีเอ็นเอและการศึกษาจีโนม

18.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของดีเอ็นเอ

18.5 ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

มุมมองทางสังคมและจริยธรรม

แบบทดสอบบทที่ 18

เฉลย

บทที่ 19 วิวัฒนาการ

19.1 หลักฐานที่บ่งบอกวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

19.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

19.3 พันธุศาสตร์ประชากร (population genetics)

19.4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล

19.5 กำเนิดสปีชีส์

19.6 วิวัฒนาการกับความหลากหลายทางชีวภาพ

แบบทดสอบบทที่ 19

เฉลย

บทที่ 20 ความหลาหหลายของสิ่งมีชีวิต

20.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ

20.2 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

20.3 กำเนิดของชีวิต

20.4 อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

แบบทดสอบบทที่ 20

เฉลย