มัธยมศึกษาปีที่ 6

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.6 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2507006100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติและชาดก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน้าที่ชาวพุทธ มรรยาทชาวพุทธและชาวพุทธตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบริหารจิตและเจริญปัญญา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลสำคัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน

บรรณานุกรม

ดัชนี