ประถมศึกษา 3

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ป.3

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ป.3

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ป.3

รหัสหนังสือ : 1332306100

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :ชูวิทย์ นักร้อง และคณะ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ New สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ป.3 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหา ที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด (แยกเล่ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินผลตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000

ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 1,000

จำนวนนับไม่เกิน 10,000

จำนวนนับไม่เกิน 100,000

ค่าของตัวเลขในแต่ละหลักและการเขียนในรูปกระจาย

การเปรียบเทียบจำนวน

- การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน

- การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากัน

การเรียงลำดับจำนวน

การนับเพิ่ม

- การนับเพิ่มทีละ 3

- การนับเพิ่มทีละ 4

- การนับเพิ่มทีละ 25

- การนับเพิ่มทีละ 50

การนับลด

- การนับลดทีละ 3

- การนับลดทีละ 4

- การนับลดทีละ 5

- การนับลดทีละ 25

- การนับลดทีละ 50

แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน 1

- แบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นทีละ 3

- แบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นทีละ 4

- แบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นทีละ 25

- แบบรูปและความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นทีละ 50

- แบบรูปและความสัมพันธ์ที่ลดลงทีละ 3

- แบบรูปและความสัมพันธ์ที่ลดลงทีละ 4

- แบบรูปและความสัมพันธ์ที่ลดลงทีละ 5

- แบบรูปและความสัมพันธ์ที่ลดลงทีละ 25

- แบบรูปและความสัมพันธ์ที่ลดลงทีละ 50

แบบรูปซ้ำ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 1

หน่วยการเรียนรู้ 2 แผนภูมิรูปวงกลมและแผนภูมิแท่ง

การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

การอ่านแผนภูมิแท่ง

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 2

หน่วยการเรียนรู้ 3 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

ทบทวนการบวก

การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000

การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000

ทบทวนการลบ

การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000

การบวก ลบระคน

โจทย์ปัญหา

โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 3

หน่วยการเรียนรู้ 4 การวัดความยาว

เครื่องมือที่ใช้วัดความยาว

- หน่วยวัดความยาว

การวัดความยาว

การเลือกใช้เครื่องวัดและหน่วยการวัดความยาวที่เหมาะสม

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว

การเปรียบเทียบความยาว

การคาดคะเนความยาว

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 4

หน่วยการเรียนรู้ 5 เวลา

การบอกเวลา

การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา

การอ่านและบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 5

หน่วยการเรียนรู้ 6 ทบทวนการคูณและการหาร

การคูณ

- การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 10

- การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 100

- การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 200, 300, ..., 900

- การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 1,000

- การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 2,000, 3,000, ..., 9,000

- การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก

- การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับ 10

- การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับ 20, 30, ..., 90

- การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก 61

โจทย์ปัญหาการคูณ

การหาร

- การหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก

- การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก

- การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสองหลัก

- การหารที่ตัวตั้งมีสามหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสองหลัก

- การหารที่ตัวตั้งมีสามหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสามหลัก

โจทย์ปัญหาการหาร

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 6

หน่วยการเรียนรู้ 7 การชั่ง

การชั่งเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด

- การชั่งและการอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งเป็นกิโลกรัม

- หน่วยการชั่ง กิโลกรัม กรัม และขีด

- การอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด

การเลือกใช้เครื่องชั่งและหน่วยการชั่ง

- การเลือกหน่วยการชั่งที่เหมาะสม

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง

การเปรียบเทียบน้ำหนัก

การคาดคะเนน้ำหนัก

โจทย์ปัญหา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 7

หน่วยการเรียนรู้ 8 การตวง

- หน่วยการตวง

- การตวงโดยใช้เครื่องตวง

การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของ

การหาความจุของภาชนะ

การเปรียบเทียบความจุของภาชนะ

การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะ

โจทย์ปัญหา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 8

หน่วยการเรียนรู้ 9 การคูณ

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 100, 200, 300, ..., 900

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ 1,000, 2,000, 3,000, ..., 9,000

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสี่หลัก

การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก

โจทย์ปัญหา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 9

หน่วยการเรียนรู้ 10 การหาร

การหารที่ตัวตั้งมีสองหลักและผลหารมีสองหลัก (หารลงตัว)

การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสองหลัก(หารไม่ลงตัว)

การหารที่ตัวตั้งมีสามหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลัก และผลหารมีสามหลัก

การหารที่ตัวตั้งมีสี่หลักและตัวหารมีหนึ่งหลัก

โจทย์ปัญหา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 10

หน่วยการเรียนรู้ 11 เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย

เงิน - ธนบัตรและเงินเหรียญชนิดต่างๆ

การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน

การบวกลบจำนวนเงิน

โจทย์ปัญหา

การบันทึกรายรับรายจ่าย

- ตารางบันทึกรายรับรายจ่าย

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 11

หน่วยการเรียนรู้ 12 จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสีและมุม

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 12

หน่วยการเรียนรู้ 13 รูปเรขาคณิต

รูปเรขาคณิตสองมิติ

การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ

รูปที่มีแกนสมมาตร

รูปเรขาคณิตสามมิติ

รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ

แบบรูปและความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 13

หน่วยการเรียนรู้ 14 การบวก ลบ คูณ หารระคน

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 14

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2