ประถมศึกษา 4

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ป.4

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ป.4

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ป.4

รหัสหนังสือ : 1342306100

จำนวน : 156 หน้า

ผู้แต่ง :ชูวิทย์ นักร้อง และคณะ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ New สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ป.4 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินผลตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

ทบทวนจำนวนนับที่น้อยกว่า 100,000

จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

การเขียนในรูปกระจายและค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก

- การเขียนในรูปกระจาย

- ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก

การเปรียบเทียบจำนวน

- หลักการเปรียบเทียบจำนวนนับ

การเรียงลำดับจำนวน

แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 1

หน่วยการเรียนรู้ 2 การบวกและการลบ

การบวกจำนวนที่มีหลายหลัก

- การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน

- การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสามจำนวน

การลบจำนวนที่มีหลายหลัก

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

- การนำการบวกมาใช้หาผลลัพธ์

- การนำการบวกและการลบมาใช้ในการแก้ปัญหา

การจ่ายเงินและทอนเงิน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 2

หน่วยการเรียนรู้ 3 เรขาคณิต

ส่วนของระนาบ จุด เส้นตรง รังสี และส่วนของเส้นตรง

- ส่วนของระนาบ

- จุด

- เส้นตรง

- รังสี

- ส่วนของเส้นตรง

มุม จุดยอดมุม แขนของมุม การเรียกชื่อมุม

- มุม

- ชนิดของมุม

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เส้นทแยงมุม

เส้นขนาน

รูปวงกลม

- ส่วนประกอบของรูปวงกลม

รูปที่มีแกนสมมาตร

การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต

แบบรูปของรูปเรขาคณิตและแบบรูปอื่นๆ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 3

หน่วยการเรียนรู้ 4 การคูณ

การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มากกว่าสามหลัก

การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก

การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก

- การคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ 10 กับจำนวนที่มีสามหลัก

การคูณจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่มีสามหลัก

การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก

โจทย์ปัญหาการคูณ

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการคูณ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 4

หน่วยการเรียนรู้ 5 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

แผนภูมิรูปภาพ

- การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

แผนภูมิแท่ง

- การอ่านแผนภูมิแท่ง

การเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

- การเขียนแผนภูมิรูปภาพ

- การเขียนแผนภูมิแท่ง

ตาราง

- การอ่านตาราง

ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 5

หน่วยการเรียนรู้ 6 การหาร

การหารที่ตัวตั้งมีสามหลักหรือสี่หลัก ตัวหารมีหลักเดียว

- การหารยาว

- การหารสั้น

การหารที่ตัวหารมีสองหลัก

- การหารที่ตัวตั้งและตัวหารเป็นพหุคูณของ และผลหารไม่เกินสองหลัก

- การหารที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ 10 และผลหารไม่เกินสองหลัก

- การหารที่ตัวหารมีสองหลักและผลหารไม่เกินสามหลัก

การหารที่ตัวหารมีสามหลัก

โจทย์ปัญหาการหาร

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันสำหรับการหาร

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 6

หน่วยการเรียนรู้ 7 การวัด

การวัดความยาว

- เครื่องมือที่ใช้ในการวัด

- หน่วยที่ใช้บอกความยาว

- ความยาวรอบรูป

- การคาดคะเนความยาว

- มาตราส่วน

- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว

- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว

- การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการวัดความยาว

การชั่ง

- หน่วยการชั่ง

- การเลือกเครื่องชั่งและหน่วยการชั่งที่เหมาะสม

- การคาดคะเนน้ำหนัก

- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง

- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง

- การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการชั่ง

การตวง

- เครื่องตวง

- การหาความจุของภาชนะ

- หน่วยการตวง

- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง

- การเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสม

- การคาดคะเนปริมาตรหรือความจุเป็นลิตร

- โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 7

หน่วยการเรียนรู้ 8 พื้นที่

การหาพื้นที่

- พื้นที่ 1 ตารางหน่วย

- การหาพื้นที่เป็นตารางหน่วย

- พื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร

- การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

การหาพื้นที่โดยประมาณ

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 8

หน่วยการเรียนรู้ 9 เงิน

การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน

การเปรียบเทียบจำนวนเงิน

การแลกเงิน

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน

บันทึกรายรับ-รายจ่าย

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 9

หน่วยการเรียนรู้ 10 เศษส่วน

การแบ่งรูปเป็น 2 ส่วนเท่ากัน

การแบ่งรูปเป็น 3 ส่วนเท่ากัน

ความหมายของ

ความหมายของ

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

การเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 10

หน่วยการเรียนรู้ 11 เวลา

การบอกเวลา

- การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและการบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาที

- การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน

การบอกช่วงเวลา

การอ่านและการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่ระบุเวลา

การอ่านตารางเวลา

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา

โจทย์ปัญหา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 11

หน่วยการเรียนรู้ 12 ทศนิยม

ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

- ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง

- ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มีค่ามากกว่าหนึ่ง

การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 12

หน่วยการเรียนรู้ 13 การบวก ลบ คูณ และหารระคน

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

การเฉลี่ย

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันสำหรับการบวก ลบ คูณ หารระคน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 13

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2