ประถมศึกษา 5

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ป.5

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์ ป.5

Newสรุปเข้ม คณิตศาสตร์  ป.5

รหัสหนังสือ : 1362306100

จำนวน : 160 หน้า

ผู้แต่ง :ชูวิทย์ นักร้อง และคณะ

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

ภายในเล่มประกอบไปด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่องและแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด แยกเล่ม สามารถใช้ประเมินผลตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000

การอ่านและเขียนตัวเลขแทนจำนวนที่มากกว่า 1,000,000 ค่าของตัวเลขตามค่าประจำหลัก

การเขียนในรูปกระจาย

การเรียงลำดับจำนวน

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆ

แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 1

หน่วยการเรียนรู้ 2 มุม

การเรียกชื่อมุม

การเขียนสัญลักษณ์แทนมุม

ชนิดของมุม

การวัดขนาดของมุม

- เครื่องมือสำหรับวัดขนาดของมุม

- วิธีวัดขนาดของมุม

- การวัดขนาดของมุมกลับ

การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 2

หน่วยการเรียนรู้ 3 การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ

สมบัติของจำนวนนับ

การบวกและการลบ

การบวก ลบระคน

การคูณ

การหาร

การบวก ลบ คูณ หารระคน

โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 3

หน่วยการเรียนรู้ 4 เส้นขนาน

สัญลักษณ์แทนการขนาน

การสร้างเส้นขนานโดยใช้ไม้ฉาก

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 4

หน่วยการเรียนรู้ 5 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล

แผนภูมิแท่ง

- แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

ความน่าจะเป็น

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 5

หน่วยการเรียนรู้ 6 เศษส่วน

ความหมายของเศษส่วน

เศษส่วนที่มีค่าเท่ากัน

การเปรียบเทียบเศษส่วน

การเรียงลำดับเศษส่วน

เศษส่วนอย่างต่ำ

เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ

ชนิดของเศษส่วน

การเปลี่ยนรูประหว่างเศษเกินกับจำนวนคละ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 6

หน่วยการเรียนรู้ 7 การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

การบวกและการลบเศษส่วน

- การบวกหรือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

- การบวกหรือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน

- สมบัติการบวกเศษส่วน

โจทย์ปัญหาการบวก ลบเศษส่วน

การคูณเศษส่วน

- การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน

- การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

- สมบัติการคูณเศษส่วน

- การคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนที่ผลคูณเท่ากับ 1

การหารเศษส่วน

- การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน

โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วน

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 7

หน่วยการเรียนรู้ 8 ทศนิยม

- ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

- ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง

- ทศนิยมสองตำแหน่งที่มากกว่าหนึ่ง

ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปกระจาย

การเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

- การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหนงกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

- การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง

- การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง

ทศนิยมและเศษส่วน

- การเขียนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งในรูปเศษส่วน

- การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 หรือ 100 ในรูปทศนิยม

- การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนหาร 10 หรือ 100 ลงตัวในรูปทศนิยม

โจทย์ปัญหา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 8

หน่วยการเรียนรู้ 9 รูปสี่เหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม

แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม

พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยวิธีใช้สูตร

การคาดคะเนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 9

หน่วยการเรียนรู้ 10 การบวก การลบ และการคูณทศนิยม

การบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

- การบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

- การลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

การคูณทศนิยมที่มีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

การบวก ลบ คูณทศนิยมระคนที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

แบบรูปของทศนิยม

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

โจทย์ปัญหาการคูณที่มีผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง

โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณทศนิยมระคนที่มีผลลัพธ์เป็นทศนิยม

ไม่เกินสองตำแหน่ง

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 10

หน่วยการเรียนรู้ 11 รูปวงกลม

ส่วนต่างๆ ของรูปวงกลม

จุดตัดและจุดสัมผัส

การสร้างรูปวงกลม

การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปวงกลม

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 11

หน่วยการเรียนรู้ 12 บทประยุกต์

โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (บัญญัติไตรยางศ์) ที่มีผลลัพธ์เป็นจำนวนนับ

ร้อยละกับเศษส่วน

- การเขียนเศษส่วนในรูปร้อยละ

- การเขียนร้อยละในรูปเศษส่วน

ร้อยละกับทศนิยม

- การเขียนทศนิยมในรูปร้อยละ

- การเขียนร้อยละในรูปทศนิยม

การเปรียบเทียบเศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ

- การเปรียบเทียบเศษส่วน

- การเปรียบเทียบทศนิยม

- การเปรียบเทียบร้อยละ

ร้อยละของจำนวนนับ

โจทย์ปัญหาร้อยละที่มีผลลัพธ์เป็นจำนวนนับ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 12

หน่วยการเรียนรู้ 13 รูปสามเหลี่ยม

ชนิดของรูปสามเหลี่ยม

- รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของด้าน

- รูปสามเหลี่ยมแบ่งตามลักษณะของมุม

ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม

ขนาดของมุมภายใน

ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม

การสร้างรูปสามเหลี่ยม

พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 13

หน่วยการเรียนรู้ 14 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตร

ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

รูปเรขาคณิตสามมิติ

- ทรงกลม

- ทรงกระบอก

- กรวย

- ปริซึม

- พีระมิด

การหาปริมาตร

- ปริมาตร 1 ลูกบาศก์หน่วย

- การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย

- ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร และ 1 ลูกบาศก์เมตร

- การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตร

ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

- การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

- การหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

การเปรียบเทียบหน่วยวัดปริมาตร

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 14

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2