ประถมศึกษา 6

Newสรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.6

Newสรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.6

Newสรุปเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.6

รหัสหนังสือ : 1372207100

จำนวน : 160 หน้า

ผู้แต่ง :นพกมล เที่ยงธรรม

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ New สรุปเข้มวิทยาศาสตร์ ป.6 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และ แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบ ทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่ สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 ร่างกายมนุษย์

ระบบย่อยอาหาร

- ข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบย่อยอาหาร

ระบบหมุนเวียนโลหิต

- ข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบหมุนเวียนโลหิต

ระบบหายใจ

- ข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบหายใจ

ระบบขับถ่าย

- ข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาระบบขับถ่าย

ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกาย

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 1

หน่วยการเรียนรู้ 2 การเจริญเติบโต

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์

การเจริญเติบโตทางร่างกายจากวัยแรกเกิดถึงวัยผู้ใหญ่

สารอาหาร

- คาร์โบไฮเดรต

- โปรตีน

- ไขมัน

- วิตามิน

- แร่ธาตุ

- น้ำ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 2

หน่วยการเรียนรู้ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม (environment)

ระบบนิเวศ (ecosystem)

- องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต

- องค์ประกอบที่มีชีวิต

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต

การดูแลรักษาพรัพยากรธรรมชาติ

- ทรัพยากรดิน

- ทรัพยากรน้ำ

- ทรัพยากรป่าไม้

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 3

หน่วยการเรียนรู้ 4 สารในชีวิตประจำวัน

สมบัติของสาร

ประเภทของสาร

การแยกสาร

สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลของสารต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

- มลพิษทางอากาศ

- มลพิษทางน้ำ

- มลพิษทางดิน

การเปลี่ยนแปลงของสาร

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 4

หน่วยการเรียนรู้ 5 วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

- ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

- ชนิดของวงจรไฟฟ้า

- การต่อเซลล์ไฟฟ้า

- การต่อหลอดไฟฟ้า

ตัวนำและฉนวนไฟฟ้า

แม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์

- ประโยชน์ของแม่เหล็กไฟฟ้า

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 5

หน่วยการเรียนรู้ 6 หินและการเปลี่ยนแปลง

การจำแนกหิน

- หินอัคนี

- หินตะกอน

- หินแปร

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน

- ปัจจัยที่ทำให้หินเกิดการเปลี่ยนแปลง

ธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์ และสภาพแวดล้อม

- แผ่นดินไหว

- หลุมยุบ

- ดินถล่มหรือโคลนถล่ม

- ภูเขาไฟ

- สึนามิ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 6

หน่วยการเรียนรู้ 7 ปรากฏการณ์ของโลก

ข้างขึ้น ข้างแรม

- ข้างขึ้น

- ข้างแรม

อุปราคา

- สุริยุปราคา

- จันทรุปราคา

- ฤดูกาล

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 7

หน่วยการเรียนรู้ 8 เทคโนโลยีอวกาศ

วัตถุท้องฟ้า

- ระบบสุริยะ

- ดาวฤกษ์

- ดาวเคราะห์

- ดาวเคราะห์น้อย

- ดาวหาง

- ดาวตก

- อุกกาบาต

- ดวงจันทร์

ความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ

- ดาวเทียม

- จรวด

- กระสวยอวกาศ

- ยานอวกาศ

- สถานีอวกาศ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 8

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2