ประถมศึกษา 3

Newสรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ป.3

Newสรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ป.3

Newสรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ป.3

รหัสหนังสือ : 1331206100

จำนวน : 148 หน้า

ผู้แต่ง :ปทุมพร วาดเขียน

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ New สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ป.3 นำเสนอเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) ระดับประถมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง

:: สารบัญ

UNIT 1 Alphabets

Capital Letters

Small Letters

Exercises for fun

Greeting

Leave taking

Introducing myself

UNIT 2 Introducing

การแนะนำ

Exercises for fun

Apologizing (การขอโทษ)

Exercises for fun

Articles

- ความแตกต่างของการใช้ a และ an นำหน้าคำนาม

Exercises for fun

Singular Nouns & Plural Nouns

- Singular Nouns

- Plural Nouns

- หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นคำนามพหูพจน์

- การถามและตอบที่ใช้กับคำนามเอกพจน์

- การถามและตอบที่ใช้กับคำนามพหูพจน์

Exercises for fun

UNIT 3 Asking Permission

Asking Permission (การขออนุญาต)

Exercises for fun

This/These

That/Those

Exercises for fun

UNIT 4 Imperative

Commands and Requests (คำสั่งและคำขอร้อง)

Exercises for fun

Making a Command (คำสั่งห้าม)

Making an Invitation (คำเชิญชวน)

Exercises for fun

UNIT 5 Verb to be

Verb to be

- รูปแบบประโยคที่ใช้ Verb to be

- หลักการทำให้เป็นประโยคคำถามของ Verb to be

- รูปคำถามของ Verb to be

Exercises for fun

Pronoun

-การใช้ Pronoun (คำสรรพนาม) ที่เป็นกรรม (object)

Exercises for fun

UNIT 6 Preposition

Preposition of Place

- การสร้างประโยคบอกเล่าและประโยคคำถาม

Exercises for fun

Preposition of Direction

Exercises of fun

Preposition of Time

Exercises of fun

UNIT 7 Verb to do

หลักการทำให้เป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามโดยใช้ do และ does

การใช้ do และ does เป็นกริยาหลัก

Exercises for fun

การใช้ Verb to do กับกริยา has และ have

การใช้ Verb to do กับกริยา like และ want

Exercises for fun

UNIT 8 Adjective

Adjective

- Descriptive Adjective

หลักการใช้คำคุณศัพท์

ลำดับที่ของคำคุณศัพท์

Exercises for fun

Punctuations

- Full Stop

- Question Mark

- Exclamation Mark

- Quotation Mark

- Comma

Exercises for fun

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2