ประถมศึกษา 6

Newสรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ป.6

Newสรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ป.6

Newสรุปเข้ม ภาษาอังกฤษ ป.6

รหัสหนังสือ : 1371210100

จำนวน : 156 หน้า

ผู้แต่ง :ปรียาพร อภิเดช

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย

- สรุปเนื้อหาสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.5

- ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

- แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ พร้อมเฉลยละเอียดแยกเล่ม สามารถใช้ประเมินผลได้ด้วยตนเอง

- เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบ และ NTตลอดจนเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

UNIT 1

- Revision of Vocabulary and Pronouns

- Pronouns

UNIT 2

- Verbs

Unit 3

- Adverbs

- Comparison of adverb

Unit 4

- Present Perfect tense

Unit 5

- Past Simple Tense

Unit 6

- Future Simple Tense

Unit 7

- Connectors

- Punctuations

Unit 8

Wh-questions