ประถมศึกษา 3

Newสรุปเข้ม ภาษาไทย ป.3

Newสรุปเข้ม ภาษาไทย ป.3

Newสรุปเข้ม ภาษาไทย ป.3

รหัสหนังสือ : 1331106100

จำนวน : 180 หน้า

ผู้แต่ง :วรวรรณ ศรีสงคราม

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

- สรุปเนื้อหาสำคัญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.3

- ฝึกฝนและพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

- แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ พร้อมเฉลยละเอียด แยกเล่ม สามารถใช้ประเมินผลได้ด้วยตนเอง

- เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สนามสอบ และ 0-NETตลอดจนเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ภาษาพาที

-������������������� ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว

-������������������� บึงใหญ่ในบป่า

วรรณคดีลำนำ

-������������������� กระต่ายไม่ตื่นตูม

ความรู้ทางภาษา

-������������������� อักษร 3 หมู่

-������������������� สระ

-������������������� วรรณยุกต์

-������������������� การประสมอักษร

-������������������� มาตราตัวสะกด

-������������������� คำคล้องจองและคำขวัญ

-������������������� มารยาทในการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ภาษาพาที

-������������������� พลังงานคือชีวิต

-������������������� ความฝันนั้นเป็นจริงได้

วรรณคดีลำนำ

-������������������� ลูกแกะของซาฟียะห์

ความรู้ทางภาษา

-������������������� คำที่มีอักษรควบ

-������������������� คำที่มีอักษรนำ

-������������������� คำที่มีไม้ทัณฑฆาต

-������������������� คำที่ใช้ รร บัน บรร ฤ ฤา

-������������������� มารยาทการอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ภาษาพาที

-������������������� ทายปัญหากับคุณตา

-������������������� ภูมิใจภาษาไทยของเรา

วรรณคดีลำนำ

-������������������� แม่ไก่อยู่ในตระกร้า

ความรู้ทางภาษา

-������������������� คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

-������������������� คำพ้องเสียง-คำพ้องรูป

-������������������� ชนิดของคำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ภาษาพาที

-������������������� คนดีมีสัจจะ

-������������������� คิดไปรู้ไป

ความรู้ทางภาษา

-������������������� คำราชาศัพท์

-������������������� ภาษาต่างประเทศในประเทศไทย

-������������������� สำนวนไทย

-������������������� การพูดและมารยาทในการพูด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ภาษาพาที

-������������������� อาหารดีมีคุณภาพ

-������������������� นอกเมือง...ในกรุง

วรรณคดีลำนำ

-������������������� เด็กเอ๋ยเด็กน้อย

ความรู้ทางภาษา

-������������������� คำเป็น คำตาย

-������������������� การผันอักษร

-������������������� ชนิดของคำ(ต่อ)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ภาษาพาที

-������������������� ส่งข่าว...เล่าเรื่อง

-������������������� ประชาธิปไตยใบเล็ก

วรรณคดีลำนำ

-������������������� กาเหว่าที่กลางกรุง

ความรู้ทางภาษา

-������������������� ชนิดของคำ(ต่อ)

-������������������� พยางค์ คำ กลุ่มคำ และประโยค

-������������������� การใช้พจนานุกรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ภาษาพาที

-������������������� ของดีในตำบล

-������������������� ธรรมชาติเจ้าเอย

วรรณคดีลำนำ

-������������������� ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย

ความรู้ทางภาษา

-������������������� ประโยคสื่อสาร

-������������������� การสนทนา

-������������������� การอ่านร้อยกรอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

ภาษาพาที

-������������������� บันทึกความหลัง

-������������������� คุยกับคุณปู่

ความรู้ทางภาษา

-������������������� การท่องอาขยาน

-������������������� การเขียนบันทึก

-������������������� เครื่องหมายวรรคตอน

-������������������� คำคล้องจอง สำนวนโวหาร เพลงพื้นบ้าน

-������������������� หลักและมารยาทการฟังและดู