หมวดวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Newสรุปเข้ม ภาษาไทย ป.5

Newสรุปเข้ม ภาษาไทย ป.5

Newสรุปเข้ม ภาษาไทย ป.5

รหัสหนังสือ : 1361107100

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ New สรุปเข้มภาษาไทย ป.5 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1

ภาษาพาที

- ฉันคือใคร

- ฟ้าใสใจกระจก

วรรณคดีลำนำ

- กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย

ความรู้ทางภาษา

- คำที่ควรรู้

- พยางค์ คำ กลุ่มคำ

- คำที่มีตัวสะกดแม่กนและแม่กม

- คำที่ประวิสรรชนีย์

- หลักการและประโยชน์ของการอ่าน

- การเลือกหนังสือและสื่อสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ 2

ภาษาพาที

- ฝนตกซกซกไหล

- ดอกไม้สีขาว

วรรณคดีลำนำ

- กระเช้าของนางสีดา

ความรู้ทางภาษา

- คำที่ควรรู้

- คำนามและคำสรรพนาม

- ตัวสะกดแม่เกย แม่เกอว และแม่กง

- คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

- มารยาทในการอ่าน

- หลักและมารยาทในการฟังและการดู

หน่วยการเรียนรู้ 3

ภาษาพาที

- เรื่องราวบนเส้นทาง

วรรณคดีลำนำ

- วิชาเหมือนสินค้า

ความรู้ทางภาษา

- คำที่ควรรู้

- คำกริยา

- คำที่มีตัวสะกดแม่กด แม่กก และแม่กบ

- คำที่มีอักษรควบ

- การใช้พจนานุกรม

- การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

- การเขียนเล่าเรื่อง

หน่วยการเรียนรู้ 4

ภาษาพาที

- ระหว่างเธอกับฉัน

วรรณคดีลำนำ

- พ่อค้าจากเมาะตะมะ

ความรู้ทางภาษา

- คำที่ควรรู้

- ประโยคความเดียว ประโยค 2 ส่วน และประโยค 3 ส่วน

- โวหาร

- การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบุคคลและโอกาส

- การพูดและมารยาทในการพูด

- การเขียนและมารยาทในการเขียน

หน่วยการเรียนรู้ 5

ภาษาพาที

- สีสันและอุปสรรค

- สะพานรักที่ถักทอ

วรรณคดีลำนำ

- ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ความรู้ทางภาษา

- คำที่ควรรู้

- คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย

- สำนวนและสุภาษิต

- คำวิเศษณ์ คำบุพบท และคำอุทาน

- การแต่งกลอน

- การย่อความ

- เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ

หน่วยการเรียนรู้ 6

ภาษาพาที

- ผู้สานต่อเจตนา

- ปริศนาโพธิ์สามต้น

วรรณคดีลำนำ

- คบพาล พาลพาไปหาผิด

ความรู้ทางภาษา

- คำที่ควรรู้

- คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง

- คำที่มีอักษรนำ

- การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง

- การเขียนเรียงความ

หน่วยการเรียนรู้ 7

ภาษาพาที

- หยาดฝนชโลมใจ

วรรณคดีลำนำ

- เหตุการณ์ในบ้านสวน

ความรู้ทางภาษา

- คำที่ควรรู้

- คำที่มีตัวการันต์

- ประโยคที่มีสันธาน

- ภาษาถิ่น

- การเขียนบันทึก

- การเขียนและการพูดรายงาน

หน่วยการเรียนรู้ 8

ภาษาพาที

- วัยใส วัยสร้าง

วรรณคดีลำนำ

- ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

ความรู้ทางภาษา

- คำที่ควรรู้

- ประโยคเพื่อการสื่อสาร

- คำราชาศัพท์

- คำที่ใช้ รร บัน บรร และคำที่มี ฤ

- ระดับภาษา

การเขียนเรื่องจากจินตนาการและการเขียนจดหมาย