ประถมศึกษา 3

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.3

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.3

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.3

รหัสหนังสือ : 1333103100

จำนวน : 164 หน้า

ผู้แต่ง :บุหงา จันทนากร

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 21 บาท

ราคาพิเศษ : 49 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.3 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระ สำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด (แยกเล่ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบ ทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบ ทดสอบพร้อมเฉลยละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

วัฒนธรรมในครอบครัวและชุมชน

- การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมในครอบครัว

- การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมในชุมชน

- คุณค่าของวัฒนธรรมในชุมชน

- ความหลากหลายของวัฒนธรรมในชุมชน

บทบาท หน้าที่ และสิทธิของสมาชิกในโรงเรียนและชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย

- การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียนและชุมชน

- ในโรงเรียน

- ในชุมชน

การออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนตามกระบวนการประชาธิปไตย

การเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนและชุมชน

วันสำคัญ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 1

หน่วยการเรียนรู้ 2 เศรษฐศาสตร์

สินค้าและบริการที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

- หลักการบริโภคสินค้าและบริการที่ดี

ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

- วางแผนการใช้จ่าย

เราเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค

- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค

- บทบาทหน้าที่ของผู้ผลิตและผู้บริโภค

- การใช้ทรัพยากรของผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างคุ้มค่า

ภาษี... นำมาสร้างสินค้าและบริการให้กับเรา

- ประโยชน์ของภาษี

- ประเภทของภาษี

- หน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีในประเทศไทย

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 2

หน่วยการเรียนรู้ 3 ภูมิศาสตร์

สิ่งแวดล้อมในชุมชนของเรา

- ชุมชนเมืองและชุมชนบท

ศึกษาที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ ในชุมชน

- แผนผัง

- แผนที่

- ภาพถ่ายของชุมชน

ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางสังคมในชุมชน

การดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชน ในอดีตและปัจจุบัน

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของคนในชุมชน

- การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ

- สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ

- มลพิษในชุมชน

- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 3

หน่วยการเรียนรู้ 4 ประวัติศาสตร์

การนับวัน เดือน ปี แบบสุริยคติและจันทรคติ

สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน

- เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียน

- เหตุการณ์สำคัญของชุมชน

การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน

- ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของคนในชุมชน

ราชอาณาจักรไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

- อาณาจักรสุโขทัย

- อาณาจักรอยุธยา

- อาณาจักรธนบุรี

- อาณาจักรรัตนโกสินทร์

พระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบัน

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วีรบุรุษ วีรสตรีไทย

- ชาวบ้านบางระจัน

- พระยาพิชัยดาบหัก

- ท้าวเทพกษัตรี-ท้าวศรีสุนทร

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 4

หน่วยการเรียนรู้ 5 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

ศาสนาสำคัญของเรา

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

พุทธประวัติ

- ประสูติ

- ชีวิตในวัยเยาว์

- การออกผนวช

- การบำเพ็ญเพียร

- ตรัสรู้

- การผจญมาร

- ปฐมเทศนา

- การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

- ปรินิพพาน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

พุทธสาวก

- สามเณรสังกิจจะ

ชาวพุทธตัวอย่าง

- สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก

- รักสนุกจะทุกข์ถนัด

ชาดก

- อารามทูสกชาดก

- มหาวณิชชาดก

- หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

พุทธศาสนสุภาษิต

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 5

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2