ประถมศึกษา 4

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.4

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.4

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา  ป.4

รหัสหนังสือ : 1343103100

จำนวน : 164 หน้า

ผู้แต่ง :วัชรี กมลเสรีรัตน์

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 21 บาท

ราคาพิเศษ : 49 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือคู่มือ Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.4 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน ได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินผลตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจมากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย - ลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย - การปฏิบัติตนเป้นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย การปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีและผู้ตามที่ดี - การทำงานกลุ่ม สิทธิพื้นฐานของเด็ก - การคุ้มครองเด็ก การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข - แนวทางในการแก้ไขความขัดแย้ง วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น - ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตย - อำนาจอธิปไตย การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชน - หน้าที่พลเมืองในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง - ขั้นตอนการเลือกตั้ง - การมีส่วนร่วมหลังการเลือกตั้ง แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 1 หน่วยการเรียนรู้ 2 เศรษฐศาสตร์ การบริโภค - ลักษณะการบริโภค - ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค - หน่วยงานของรัฐบาลที่ให้การคุ้มครองผู้บริโภค - หลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค เศรษฐกิจพอเพียง - การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิตในครอบครัว - เกษตรทฤษฎีใหม่ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน - สินค้าและบริการในชุมชนมีความหลากหลาย - การพึ่งพาและประสานประโยชน์ภายในชุมชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 2