ประถมศึกษา 5

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.5

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.5

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.5

รหัสหนังสือ : 1363104100

จำนวน : 164 หน้า

ผู้แต่ง :บุหงา จันทนากร

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ New สรุปเข้มสังคมศึกษา ป.5 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระ สำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบ ทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบ ทดสอบพร้อมเฉลยละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ 1 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

- สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี

การปกครองส่วนท้องถิ่น

- ความสัมพันธ์ของการใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัฒนธรรม

-วัฒนธรรมไทย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ปัจจัยที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค

สิทธิเด็ก

- สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก

- แนวทางการปฏิบัติตนหากเกิดการละเมิดสิทธิเด็ก

- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 1

หน่วยการเรียนรู้ 2 เศรษฐศาสตร์

การผลิตสินค้าและบริการ

- ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

- ทรัพยากรการผลิตคือปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ

- ปัจจัยที่กำหนดการผลิตสินค้าและบริการ

- มูลเหตุของการตัดสินใจใช้ทรัพยากรการผลิต

- ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการ

- การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้าและบริการ

- การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในการผลิตสินค้าและบริการ

ธนาคาร

สหกรณ์

- ลักษณะเฉพาะของสหกรณ์

- หลักการของสหกรณ์

- ประเภทของสหกรณ์

- ประโยชน์ของสหกรณ์

สินเชื่อ

- ประเภทสินเชื่อ

- ผลดีและผลเสียของสินเชื่อ

- สถาบันที่ให้สินเชื่อ

- หลักการให้สินเชื่อ

เศรษฐกิจพอเพียง

- การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 2

หน่วยการเรียนรู้ 3 ภูมิศาสตร์

ภูมิภาคของประเทศไทย

- ภาคเหนือ

- ภาคกลาง

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ภาคตะวันออก

- ภาคตะวันตก

- ภาคใต้

ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ

ส่งผลต่อวัฒนธรรมในภูมิภาค

- สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค

การตั้งถิ่นฐานและการอพยพย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค

- การตั้งถิ่นฐานของประชากร

- การกระจายตัวของประชากรในภูมิภาค

- การอพยพย้ายถิ่นของประชากรในประเทศ

- ปัจจัยที่ทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของประชากร

แนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

- ความจำเป็นที่ต้องมีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 3

หน่วยการเรียนรู้ 4 ประวัติศาสตร์

การศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่น

-แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น

-การศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

อารยธรรมอินเดียและจีนที่มีอิทธิพลต่อไทยและ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย

พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา

- การก่อตั้งอาณาจักรอยุธยา

- ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยอยุธยา

- ด้านศิลปวัฒนธรรมในสมัยอยุธยา

- ภูมิปัญญาในสมัยอยุธยา

- สงครามครั้งสำคัญระหว่างไทยกับพม่าในสมัยอยุธยา

- การสิ้นสุดของอาณาจักรอยุธยา

พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี

- การก่อตั้งกรุงธนบุรี

- ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยธนบุรี

- บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรี

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 4

หน่วยการเรียนรู้ 5 พระพุทธศาสนา

ศาสนาสำคัญในประเทศไทย

- พระพุทธศาสนา

- ศาสนาอิสลาม

- ศาสนาคริสต์

- ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

พุทธประวัติ

- เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์

- พุทธกิจประจำวัน

ชาดก

- จูฬเสฏฐิชาดก

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

การบริหารจิตและเจริญปัญญา

- ความสัมพันธ์ระหว่างสติ สมาธิ และปัญญา

เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก

- อสรพิษร้าย 4 ตัว

ประวัติพุทธสาวก

- พระโสณโกฬิวิสะ

หน้าที่ชาวพุทธ

- การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

- การเข้าค่ายพุทธบุตร

มรรยาทชาวพุทธ

ชาวพุทธตัวอย่าง

- สมเด็จพระสังฆราช (สา)

- อาจารย์เสถียร โพธินั

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ 5

แบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2