ประถมศึกษา 6

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.6

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.6

Newสรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.6

รหัสหนังสือ : 1373104100

จำนวน : 168 หน้า

ผู้แต่ง :รสนา ศิริสวัสดิ์

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือ New สรุปเข้มสังคมศึกษา ป.6 เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย สรุปเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง และแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้พร้อมเฉลยละเอียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละเรื่องด้วยตนเอง ฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบ ทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถใช้ประเมินตนเองในท้ายหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยละเอียดท้ายเล่มเพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจและความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงและเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

:: สารบัญ

บทที่ 1 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลและองค์กรปกครองท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ

การออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

ข่าวและเหตุการณ์

กฎหมายน่ารู้

วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง

การปฏิบัติตามมารยาทไทย

บทที่ 2 เศรษฐศาสตร์

ผู้ผลิตและผู้บริโภค

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ภาษี

บทที่ 3 ภูมิศาสตร์

เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยจากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

บทที่ 4 ประวัติศาสตร์

การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

พัฒนาการของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

ประเทศเพื่อนบ้านของเรา

บทที่ 5 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

พระพุทธประวัติ

พุทธสาวก

ชาดก

ศาสนิกชนตัวอย่าง

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

พุทธศาสนสุภาษิต

การทำความดีของบุคคลตามหลักศาสนา

บริหารจิต เจริญปัญญา

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

พิธีกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีเมื่อไปวัด

มารยาทของพุทธศาสนิกชน

หลักธรรมคำสอนและพิธีกรรมทางศาสนา